Poniższy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem ksiegarniaup.pl

Cenimy Państwa prywatność i zależy nam na tym, aby w czasie korzystania z naszych usług mieli Państwo pełną świadomość co do tego jak przetwarzamy dane osobowe i wiedzieli, że Państwa dane są bezpieczne. Dlatego też poniżej prezentujemy informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

TO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Serwis jest prowadzony przez Grzegorza Barana oraz Grzegorza Fugiela, którzy działają w formie spółki jawnej pod firmą Dante G. Baran G. Fugiel sp.j., NIP: 6791351324, adres: ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, zwanych dalej: „Administratorem”.

W związku z tym, że Grzegorz Baran i Grzegorz Fugiel wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, są współadministratorami Twoich danych.

W wyniku zawartej między Grzegorzem Baranem a Grzegorzem Fuglem umowy o współadministrowanie, postanowili oni, że wszelkie obowiązki spoczywające na nich a związane z przetwarzaniem Państwa danych mają charakter solidarny, tzn. że w odniesieniu do swoich danych np. z jakimkolwiek żądaniem możecie Państwo zwrócić się do któregokolwiek z nich. Również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przetwarzania danych jest solidarna.

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?

Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem, adresem e-mail: info@ksiegarniaup.pl lub pod numerem telefonu: 530-473-263.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli zamierzacie Państwo założyć konto oraz korzystać z naszych usług - zostaniecie poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. W związku z tym, że założenie konta lub złożenie zamówienie bez jego zakładania jest dobrowolne, również podanie przez Państwa danych osobowych ma dobrowolny charakter. Bez ich otrzymania nie będziemy mieli możliwości założenia konta, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, a Państwo nie będą mogli skorzystać z naszych usług.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w związku z zawarciem umowy – realizacją Państwa zamówień i odpowiedzią na składane przez Państwa zapytania.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje: imię, nazwisko, firmę przedsiębiorcy, adres do faktury i adres do wysyłki zamówienia, adres e-mail i numer telefonu, numer NIP.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i następuje:

      1) w celu wykonania umów, których jesteście Państwo stroną lub w związku z zamiarem zawarcia tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), oraz
      2) na tej podstawie, iż przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. na cele marketingu bezpośredniego usług własnych oraz monitorowania sposobu realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – to na tej podstawie przetwarzamy Państwa adres email wysyłając newsletter, jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowych, co odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prosimy Państwa o wyrażenie opinii na temat realizacji Państwa zamówienia.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?

Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane, chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji następujących celów: ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Macie Państwo prawo do tego, aby zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, przenoszenia, aktualizacji w drodze komunikacji elektronicznej z Administratorem, oraz poprzez edycję danych konta, po zalogowaniu się na nie.

Możecie Państwo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w tym celu należy wysłać mail na adres: info@ksiegarniaup.pl .

Możecie Państwo żądać od Administratora, aby przekazał zebrane dane innemu administratorowi, wskazanemu przez Siebie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji zamówień, które u nas zostały złożone będziemy udostępniać (powierzać) Państwa dane firmom dokonującym dostawy, w tym Poczcie Polskiej.

Jeśli zdecydują się Państwo ocenić naszą usługę – Państwa dane zostaną udostępnione spółce Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a treść oceny oraz Państwa nick mogą zostać opublikowane na portalu Ceneo.pl.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo udostępnionych przez Państwa danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, a w szczególności stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu homeSSL Wildcard.