Pełna oferta księgarni (D)

Wyniki 1 - 28 spośród 38

Działalność duszpasterska wśród ludności ewakuowanej z ZSRS (1942-1952)

Mariusz Solarz
stron: 412
oprawa miękka

Książka ukazuje dzieje polskich osiedli w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii przez pryzmat działalności duszpasterskiej. Autor wzbogacił wiedzę dotyczącą okresu II wojny światowej, pierwszych lat po jej zakończeniu oraz dziejów uchodźczych. Zajął się... więcej »

cena 45.00 zł

Dwanaście kroków ku pełni rozwoju

Dariusz Adamczyk, Sylwester Bębas
stron: 186
oprawa miękka

Książka stanowi ważną interpretację coraz powszechniej znanego i akceptowanego programu „Wreszcie żyć – dwanaście kroków ku pełni życia” stanowiącego chrześcijańska wersję procesu przemiany psychicznej i duchowej opracowanej na bazie 12 kroków zainicjowanych... więcej »

cena 28.00 zł

Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów

Anna Irena Szymańska
stron: 194
oprawa miękka

Ważne i wciąż aktualne kwestie zachowań konsumentów na rynku od lat skupiają uwagę ekonomistów, psychologów i socjologów. Centralną kategorią opracowania jest kategoria „preferencje konsumentów”, a więc pojęcie, które bezpośrednio odnieść można do potrzeb,... więcej »

cena 19.00 zł

Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie

Sylwester Bębas, Katarzyna Gucwa-Porębska
stron: 178
oprawa miękka

Celem pracy jest charakterystyka dysfunkcjonalności rodziny w kontekście wychowania, profilaktyki i wsparcia. Monografia ma charakter teoretyczno-badawczy, ujmuje szeroko i wieloaspektowo podejmowany problem. Zawiera przede wszystkim aspekty społeczne, pedagogiczne... więcej »

cena 25.00 zł

Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie

Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas
stron: 148
oprawa miękka

Publikacja jest ciekawym ujęciem tematyki związanej z problemami i funkcjonowaniem dziecka oraz młodego człowieka w cyberprzestrzeni. Podjęta przez autorów problematyka jest szczególnie ważna we współczesnym świecie z racji pedagogicznych i profilaktyki. Ten... więcej »

cena 21.00 zł

Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska
stron: 140
oprawa miękka

Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje nie tylko muzyka, ale także teksty. W monografii przeprowadzono... więcej »

cena 20.00 zł

Different perspectives on transgressions in mathematics and its education

Barbara Pieronkiewicz
stron: 321
oprawa miękka

Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje nie tylko muzyka, ale także teksty. W monografii przeprowadzono... więcej »

cena 19.00 zł

Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia

Barbara Cygan, Barbara Kurowska
oprawa miękka

Książka jest odpowiedzią na istniejące potrzeby i poszukiwania nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi przejawiającymi nieprawidłowe zachowania. Przedstawia współczesny obraz wiedzy teoretycznej oraz praktyki umożliwiającej nauczycielom lepsze zrozumienie... więcej »

cena 21.00 zł

Derivati deantroponimici nella lessicografia Italiana. Seria: Prace Monograficzne 738

Aleksandra Pronińska
stron: 176
oprawa miękka

Autorka rozprawy poświęconej pochodnym nazw własnych w nowatorski sposób dokonała analizy struktury derywacyjnej oraz sposobu rejestracji w źródłach leksykograficznych, przyjmując za podstawę pięć jednotomowych słowników współczesnego języka włoskiego, stanowiących... więcej »

cena 19.00 zł

Debata Edukacyjna nr 7. Edukacja w całożyciowym rozwoju człowieka

Barbara Kędzierska
stron: 121
oprawa miękka

Autorka rozprawy poświęconej pochodnym nazw własnych w nowatorski sposób dokonała analizy struktury derywacyjnej oraz sposobu rejestracji w źródłach leksykograficznych, przyjmując za podstawę pięć jednotomowych słowników współczesnego języka włoskiego, stanowiących... więcej »

cena 14.00 zł

Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej

Magdalena Puda-Blokesz
stron: 250
oprawa miękka

Monografia jest poświęcona kwestii nazewnictwa. Zakres badań został ograniczony do nazw ze sfery usług typowo pogrzebowych i powiązanych z pogrzebami, w których wystąpiły elementy nawiązujące do mitologii. Celem książki jest ustalenie prawidłowości obserwowanych... więcej »

cena 25.00 zł

Dynamika współczesności. Seria: Prace Monograficzne 972

Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
stron: 198
oprawa miękka

Zamieszczone w tomie teksty dotyczą struktur państwa (Polski i Białorusi), węziej kwestii duchowości, postaw religijnych młodzieży studenckiej i rodziny, seksualności, dysfunkcji w relacjach społecznych, sytuacji osób dotkniętych skutkami chorób. Prezentują... więcej »

cena 19.00 zł

Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej. Seria: Prace Monograficzne 880

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano
stron: 660
oprawa miękka

Zbiór tekstów powstał z zamiarem rozwinięcia wystawy #dziedzictwo, która odbywała się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kontynuuje on problemowy układ ekspozycji odsłaniającej różnorakość sposobów odnajdywania i interpretowania śladów dziedzictwa, podejmując... więcej »

cena 41.00 zł

Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne. Seria: Prace monograficzne 871

Barbara Cygan
stron: 184
oprawa miękka

Autorka wpisuje się swą publikacją w obszar rozwiązań praktycznych ważnych dla pedagogiki, szczególnie w kontekście znaczenia diagnozy interakcyjnej oraz wspomagania i wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, co pokazuje w zamieszczonym w książce... więcej »

cena 21.00 zł

Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze. Seria: Prace Monograficzne 843

Justyna Kotowicz
stron: 166
oprawa miękka

W książce postanowiono spojrzeć przez pryzmat dwujęzyczności na dwa aspekty funkcjonowania dzieci głuchych, czyli na komunikację i procesy poznawcze. Oba te obszary są interesujące zarówno z punktu widzenia naukowca zajmującego się głuchotą, jak i z perspektywy... więcej »

cena 19.00 zł

Dwory i dworki w kulturze regionu

Zofia Budrewicz, Maria Sienko
stron: 302
oprawa miękka

Siódmy tom z serii Region - Edukacja - Kultura poświęcony został historii, architekturze, miejscu oraz roli dworów i dworków polskich w rodzimym kulturowym krajobrazie, a w szczególności w krajobrazie „małych ojczyzn”. Koresponduje on bezpośrednio... więcej »

cena 35.00 zł

Debata Edukacyjna nr 6. Wokół wyzwań współczesnej edukacji

Barbara Kędzierska
TANIA KSIĄŻKA!
stron: 120
oprawa miękka

Siódmy tom z serii Region - Edukacja - Kultura poświęcony został historii, architekturze, miejscu oraz roli dworów i dworków polskich w rodzimym kulturowym krajobrazie, a w szczególności w krajobrazie „małych ojczyzn”. Koresponduje on bezpośrednio... więcej »

cena 14.00 zł

Dziennik Polski w latach 1945-1969. Próba monografii. Seria: Prace Monograficzne nr 555

Urszula Lisowska-Kożuch
stron: 192
oprawa twarda

Autorka przebadała zawartość 25 roczników popularnego krakowskiego dziennika. Zbadała nadto wszystkie, nawet drugorzędne publikacje mające związek z tematem, głównie źródła archiwalne, odnoszące się do dysponentów gazety, instytucji państwowych i publicznych,... więcej »

cena 19.95 zł

Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie. Seria: Prace Monograficzne 734

Aleksandra Budrewicz
stron: 404
oprawa miękka

Aleksandra Budrewicz analizuje obecność Charlesa Dickensa w polskiej kulturze od XIX wieku do wybuchu II wojny światowej i ukazuje, w jaki sposób sam pisarz i jego twórczość były postrzegane w Polsce tego okresu. Książka stanowi zwieńczenie rozległych badań,... więcej »

cena 28.00 zł

Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna. Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem

Mirosława Moszkowicz, Bernadeta Stano
stron: 284
oprawa miękka

Publikacja na temat edukacji artystycznej w kontekście sztuki nowoczesnej i współczesnej, oglądanej z perspektywy teoretyków, artystów, praktyków i edukatorów reprezentujących różne dyscypliny, tendencje i nurty w sztuce. W opracowaniu znajdują się propozycje... więcej »

cena 30.00 zł

Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego

Anna Delekta
stron: 144
oprawa miękka

Wartościowe opracowanie, znacznie poszerzające stan wiedzy na temat aktywności turystycznej studentów. Autorka zgromadziła obszerny materiał badawczy, uzyskany głównie drogą szczegółowych badań ankietowych i przeprowadziła wnikliwą analizę zebranych materiałów,... więcej »

cena 20.00 zł

Debata Edukacyjna nr 5. Społeczny wymiar edukacji

Mirosław J. Szymański
stron: 82
oprawa miękka

Wartościowe opracowanie, znacznie poszerzające stan wiedzy na temat aktywności turystycznej studentów. Autorka zgromadziła obszerny materiał badawczy, uzyskany głównie drogą szczegółowych badań ankietowych i przeprowadziła wnikliwą analizę zebranych materiałów,... więcej »

cena 10.00 zł

Dialog z tradycją w poezji nie tylko dla dzieci

Maria Ostasz
stron: 228
oprawa miękka

Autorka wskazuje różnorodne odniesienia i powiązania intertekstualne z tradycją w wybranych utworach poetyckich dla dzieci, zwracając szczególną uwagę na te, które ujawniają się przez konstrukcję świata przedstawionego, przemodelowanie motywów znanych z tradycji,... więcej »

cena 19.66 zł

Debata Edukacyjna nr 4. Komunikacja społeczna w edukacji

Mirosław J. Szymański
stron: 100
oprawa miękka

Autorka wskazuje różnorodne odniesienia i powiązania intertekstualne z tradycją w wybranych utworach poetyckich dla dzieci, zwracając szczególną uwagę na te, które ujawniają się przez konstrukcję świata przedstawionego, przemodelowanie motywów znanych z tradycji,... więcej »

cena 10.00 zł

Duce - Fuhrer - Condillo. Idea wodza w świetle polskiej pracy politycznej dwudziestolecia międzywojennego

Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
stron: 258

Rozprawa wpisuje się w nurt badań historycznych i politologicznych nad dziejami Polski XX stulecia. Jej autorka na podstawie artykułów publikowanych w gazetach i opiniotwórczych czasopismach przez czołowych publicystów a zarazem działaczy czterech dominujących... więcej »

cena 30.45 zł

Debata Edukacyjna nr 3. Humanistyka - pedagogika - wychowanie

Mirosław J. Szymański
stron: 167

Rozprawa wpisuje się w nurt badań historycznych i politologicznych nad dziejami Polski XX stulecia. Jej autorka na podstawie artykułów publikowanych w gazetach i opiniotwórczych czasopismach przez czołowych publicystów a zarazem działaczy czterech dominujących... więcej »

cena 12.00 zł

Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Jan R. Paśko, Katarzyna Potyrała, Jolanta Zielińska
stron: 252

Z okazji 65-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – uczelni kształcącej przede wszystkim przyszłych nauczycieli – dydaktycy poszczególnych przedmiotów postanowili przedstawić dokonania swoich instytutów w zakresie nauczania i przygotowania studentów... więcej »

cena 37.80 zł

Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość

Irena Adamek, Bożena Muchacka
stron: 198

Zbiór tekstów, w których Autorzy podejmują naukową dyskusję nad współczesnym dzieciństwem, jego rzeczywistością, ideałem, kontekstami oraz propozycjami nowego modelu edukacji. Książka adresowana jest do studentów pedagogiki, do nauczycieli i wychowawców i... więcej »

cena 17.85 zł