Językoznawstwo

Wyniki 1 - 28 spośród 43

Mediolingwistyka. Dekadę później

Bogusław Skowronek
stron: 226
oprawa miękka

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako... więcej »

cena 45.00 zł

Moje rymowanki i wiersze - te dawne i te dzisiejsze

Anna Medwecka-Kornaś
stron: 134
oprawa miękka

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako... więcej »

cena 29.00 zł

Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce

Justyna Sekuła
stron: 360
oprawa miękka

Praca stawia sobie za cel określenie możliwości ustalenia ekwiwalentów terminów i frazeologizmów prawniczych z niemieckiego i polskiego (rozwodowego) wyroku sadowego przy odwołaniu się do pomocy tłumaczeniowych, tzn. do: słowników języka prawnego i prawniczego,... więcej »

cena 25.00 zł

Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy

Ewa Młynarczyk
stron: 320
oprawa miękka

Czytelnik otrzymuje studium na temat jednego z najważniejszych polskich konceptów językowo-kulturowych, czyli BIEDY. Zagadnieniem tym w sposób kompleksowy dotychczas w Polsce nikt się nie zajmował. Do atutów książki należą: uwzględnienie bardzo szerokiego... więcej »

cena 30.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich

Halina Chodurska, Aurelia Kotkiewicz
stron: 380
oprawa miękka

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i współczesności, nie ograniczając... więcej »

cena 36.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich. Tom 2

Aurelia Kotkiewicz, Bogumił Ostrowski, Monika Knurowska
stron: 262
oprawa miękka

W prezentowanym tomie, którego motywem przewodnim jest przenikanie się teraźniejszości i przeszłości, nie mogło zabraknąć tekstów, nawiązujących do twórczości takich zapomnianych postaci jak Tadeusz Bułharyn, studiów poświęconych zagadnieniu nowego dramatu... więcej »

cena 25.00 zł

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 1

Beata Malczewska, Joanna Woźniakiewicz
stron: 292
oprawa miękka

Na pierwszy tom monografii Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym składają się artykuły w języku polskim oraz włoskim skoncentrowane wokół szeroko rozumianej tematyki terminologii specjalistycznych. Badacze skupiają się w nich – zarówno... więcej »

cena 23.00 zł

Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej

Magdalena Puda-Blokesz
stron: 250
oprawa miękka

Monografia jest poświęcona kwestii nazewnictwa. Zakres badań został ograniczony do nazw ze sfery usług typowo pogrzebowych i powiązanych z pogrzebami, w których wystąpiły elementy nawiązujące do mitologii. Celem książki jest ustalenie prawidłowości obserwowanych... więcej »

cena 25.00 zł

Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich. Seria: Prace monograficzne 988

Halina Chodurska, Aurelia Kotkiewicz
stron: 380
oprawa miękka

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i współczesności, nie ograniczając... więcej »

cena 25.00 zł

Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.). Seria: Prace monograficzne 903

Ewa Zmuda
stron: 256
oprawa miękka

Praca stanowi oryginalne studium dokumentujące imiona zakonne karmelitanek bosych, uzupełniające wiedzę na temat nazewnictwa zakonnego i syntetyzujące wyniki wieloletnich badań prowadzonych nad tą grupą nazw własnych. Pogłębia ogólną wiedzę w zakresie badań... więcej »

cena 21.26 zł

MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego

Agnieszka Walecka-Rynduch
stron: 344
oprawa miękka

Pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone MediaPolis w kontekście komunikowania politycznego. Będzie to pozycja interesująca dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych i nauk humanistycznych,... więcej »

cena 32.00 zł

Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne. Seria: Prace monograficzne 876

Mirosław Michalik
stron: 240
oprawa twarda

W rozdziale I dokonano wprowadzenia do dziedziny aktywności terapeutycznej, jaką jest komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC). Rozdział II dotyczy przede wszystkim podmiotów refleksji naukowej. Rozdział III stanowi podwaliny pod proponowaną lingwistykę... więcej »

cena 37.80 zł

Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513-1804

Józefa Kobylińska
stron: 532
oprawa twarda

Wyjątkowe dzieło, które jest równocześnie pracą naukową z dialektologii historycznej i onomastyki południowo małopolskiej, a zarazem encyklopedią wiedzy o życiu codziennym i kulturze dawnych zagórzan (górali gorczańskich). Licząca ponad 500 stron monografia... więcej »

cena 45.00 zł

Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD. Zaburzenia komunikacji językowej

Halina Pawłowska-Jaroń
stron: 324
oprawa miękka

Monografia jest owocem kilkuletnich badań Autorki dotyczących specyfiki rozwoju, zwłaszcza językowego, dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym, a także pacjentów z objawami spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych. Zawiera katalog zagrożeń, jakie... więcej »

cena 29.00 zł

Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu. Studium kognitywne

Magdalena Filar
stron: 222
oprawa miękka

Jest to jedna z niewielu prac - nie tylko na polskim rynku - poruszających problemy przekładu z odwołaniem do teorii wypracowanych przez przedstawicieli różnych nurtów językoznawstwa kognitywnego. Świadczy o wielkiej erudycji i kompetencji badawczej Autorki.... więcej »

cena 19.00 zł

Cztery razy Don Juan. Polskie dwudziestowieczne przekłady dramatu Moliera

Renata Niziołek
stron: 192
oprawa miękka

Wnikliwe i wszechstronne porównanie przekładów Tadeusza Żeleńskiego Boya , Bohdana Korzeniewskiego, Jacka Trznadla i Jerzego Radziwiłowicza pozwoliły Autorce na pokazanie kreatywności tłumacza w procesie translacji - interpretacji oryginału, odczytania intencji... więcej »

cena 18.00 zł

Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich)

Marceli Olma
stron: 338
oprawa miękka

Bohaterami pracy są uwiecznieni w listach do siebie Helena z hrabiów Dzieduszyckich Pawlikowska oraz Mieczysław Pawlikowski. Wieloletnie wierne małżeństwo trwało 44 lata, a przeżywane okresy rozłąki wypełniała korespondencja. Autor wykorzystał 537 listów Pawlikowskiego... więcej »

cena 41.35 zł

Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii

Ewa Młynarczyk
stron: 300
oprawa miękka

Najważniejszym zadaniem, jakie postawiła sobie Autorka, było zrekonstruowanie językowego obrazu świata, wyłaniającego się ze zgromadzonego materiału frazeologicznego. Przestudiowanie odpowiedniej literatury historycznej i etnograficznej pozwoliło Autorce przyporządkować... więcej »

cena 33.08 zł

Kamień w literaturze, języku i kulturze. Tom 2

Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 408
oprawa miękka

Drugi tom studiów poświęconych motywowi kamienia, tym razem głównie obecności tej tematyki w języku i kulturze. Teksty podzielono na następujące części: Imiona i języki kamienia, Pamięć kulturowa i kamień, Kamień w kulturze sepulkralnej, Estetyki kamienia,... więcej »

cena 30.00 zł

Mediolingwistyka. Wprowadzenie

Bogusław Skworonek
stron: 286
oprawa miękka

Autor uważa, że pojawia się konieczność zarysowania ram nowej subdyscypliny lingwistycznej, w której język charakterystyczny dla poszczególnych technologii medialnych traktowany byłby jak bardzo specyficzna, posiadająca własne cechy dystynktywne praktyka poznawcza... więcej »

cena 17.80 zł

Kształtowanie stylu naukowego studentów filologii rosyjskiej przygotowujących prace dyplomowe (spojrzenie glottodydaktyka)

Sylwester Józefiak
stron: 196
oprawa miękka

Monografia przedstawia model efektywnego kształtowania stylu naukowego studentów rusycystów, którego opanowanie stanowi niezbędny warunek umożliwiający im pisanie prac licencjackich i magisterskich w języku rosyjskim, opracowany zgodnie z wymaganiami badania... więcej »

cena 15.00 zł

Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury

Elżbieta Rudnicka-Fira
stron: 248
oprawa miękka

Monografia dotyczy imion męskich i żeńskich występujących w XVI, XVII i XVIII wieku w Krakowie. Dodatkowo Autorka skonfrontowała zebrany materiał ze stanem imiennictwa krakowskiego w XIX, XX i I dekadzie XXI wieku. Porównała też swój inwentarz nazw ze spisami... więcej »

cena 18.90 zł

Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji

Bogusław Skworonek, Elżbieta Rudnicka-Fira
stron: 270
oprawa miękka

Poszczególne artykuły zamieszczone w tym tomie przede wszystkim opisują zjawiska nieakceptowane przez obowiązującą normę (obyczajową, estetyczną, etyczną, językową) w tak różnych przestrzeniach kultury, jak współczesny dramat, prasa codzienna, literatura najnowsza,... więcej »

cena 23.00 zł

Kamień w literaturze, języku i kulturze. Tom 1

Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar
stron: 360
oprawa miękka

Zawarte w zbiorze prace składają się na wielowymiarowy opis kamienia jako składnika literacko-kulturowego kodu. Pierwszy tom, w układzie którego zachowano względną chronologię historycznoliteracką, eksponuje temat i motyw kamienia w literaturze polskiej... więcej »

cena 29.00 zł

Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka

Małgorzata Pamuła-Behrens
stron: 304
oprawa miękka

Praca wybiega poza obszar ściśle glottodydaktyczny, odnosi się do aspektów psychologicznych (rozwój poznawczy i językowy dziecka) i pedagogicznych (odniesienie do sytuacji uczenia ogólnego, środowiska domowego itp.), co czyni z niej świetne kompendium wiedzy... więcej »

cena 31.00 zł

Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje

Maciej Mączyński
stron: 270
oprawa miękka

Odkrywcze metodologicznie, a przy tym cenne studium materiałowe z historii polskiego języka religijnego i prawnego, zwłaszcza semantyki, składni i struktury pragmatycznej tekstu. Autor podjął się przebadania języka i interpretacji XVII-wiecznych statutów... więcej »

cena 26.00 zł

Przekład arii operowych jako specyficzne zagadnienie przekładoznawstwa

Elżbieta Sierosławska
stron: 270
oprawa miękka

Starannie przemyślane i sumiennie napisane studium z pogranicza muzykologii i przekładoznawstwa. Autorka wychodzi z założenia, iż arie operowe jako twory złożone: muzyczno-słowne wymagają specyficznej praktyki i teorii ich tłumaczenia. Książka powstała na... więcej »

cena 22.00 zł

Kompetencja składniowa w normie i zaburzeniach. Ujęcie integrujące

Mirosław Michalik
stron: 320

Rozprawa wnosi istotne wartości do badań nad kompetencją składniową. Jej Autor nie ogranicza się do lingwistycznej analizy zjawiska, lecz wykorzystuje zdobycze innych nauk, takich jak psychologia, neurologia czy filozofia. Ze względu na wykorzystanie materiału... więcej »

cena 34.65 zł