Filozofia, socjologia

Wyniki 1 - 28 spośród 40

Frankowicze. Problem czy nowy ruch społeczny?

Grzegorz Dutka, Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi
stron: 198
oprawa miękka

Praca stanowi przykład pracy socjologicznej, która podejmuje ważki problem społeczny […]. Problemy osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w sektorze bankowym stanowią często przedmiot interpelacji poselskich oraz są przedmiotem licznych wniosków skierowanych... więcej »

cena 40.00 zł

Zabobony, magia, sekty, subkultury. W trosce o wychowanie chrześcijańskie

Dariusz Adamczyk
stron: 124
oprawa miękka

Autor podejmuje tematykę wychowania chrześcijańskiego z perspektywy interdyscyplinarnej, wskazując na zagrożenia współczesności. Aspekty teologiczne, biblijne, filozoficzne, etyczne, pedagogiczne i psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc spójną... więcej »

cena 35.00 zł

Podręcznik retoryki

Bice Mortara Garavelli, tłum. Magdalena Ryszka Kurczab
stron: 493
oprawa miękka

Autor podejmuje tematykę wychowania chrześcijańskiego z perspektywy interdyscyplinarnej, wskazując na zagrożenia współczesności. Aspekty teologiczne, biblijne, filozoficzne, etyczne, pedagogiczne i psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc spójną... więcej »

cena 66.00 zł

Fenomen pokoju

Dariusz Adamczyk, Janusz Sytnik-Czetwertyński
stron: 150
oprawa miękka

Autorzy opisali pojęcie pokoju z różnych perspektyw, zarówno badawczych o charakterze historycznym, jak też analitycznym. Przytoczone przykłady wybitnych filozofów unaoczniają zawiłości omawianych problemów, pozwalając zrozumieć przynajmniej niektóre podejścia... więcej »

cena 35.00 zł

Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie

Sławomir Kurek
stron: 178
oprawa miękka

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą... więcej »

cena 45.00 zł

Podstawy pracy socjalnej. Od teorii do praktyki

Józef Młyński
stron: 178
oprawa miękka

Monografia stanowi wprowadzenie do tematyki nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej. Autor podkreśla jak bardzo konieczne jest przypomnienie roli pracy socjalnej, jej punktu widzenia, zrozumienie jej podstawowych atrybutów, punktów wyjścia,... więcej »

cena 35.00 zł

Wychowanie religijne. Rozwój - dojrzałość - świętość

Dariusz Adamczyk
stron: 158
oprawa miękka

Monografia wnosi istotny wkład w rozumienie, czym jest wychowanie religijne i jak ważną rolę pełni w życiu dziecka. Zagadnienie podejmowane jest z perspektywy interdyscyplinarnej. Dominuje perspektywa pedagogiczna, ale w znacznej części autor odwołuje się... więcej »

cena 25.00 zł

Problemy i wyzwania współczesnych rodzin

Mateusz Szast
stron: 172
oprawa miękka

Praca stanowi zbiór artykułów na temat funkcjonowania współczesnych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem ich problemów, funkcji, oraz ról społecznych w ich ramach podejmowanych. Wyzwania te implikuje zawiły układ interakcji, pełnionych funkcji czy przynależności... więcej »

cena 28.00 zł

Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnej w Ugandzie. Studium etnopedagogiczne

Anna Kawula
stron: 318
oprawa miękka

Pełen obraz działań pomocowych prowadzonych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe na terenie Ugandy możliwy jest do uzyskania tylko w oparciu o rozpoznanie historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań tego regionu. Stąd też w zakresie tematycznym... więcej »

cena 29.00 zł

Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. Praca - design - strategie komunikacyjne

Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
stron: 234
oprawa miękka

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom zmieniających się relacji i zależności społeczno‑gospodarczych świata postindustrialnego, potrzebie lepszego poznania definicji sektorów kreatywnych, a także charakterystyk tożsamościowych aktorów tej przestrzeni, tematem przewodnim... więcej »

cena 29.00 zł

Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej

Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast
stron: 186
oprawa miękka

Problematyka podjęta przez autorów wpisuje się w sfery działania polityki społecznej, w szczególności: rynku pracy i zatrudnienia, pomocy rodzinie oraz edukacji. Na uznanie zasługuje podjęcie przez redaktorów i autorów publikacji tych problemów, które są aktualne... więcej »

cena 25.00 zł

Tolerancja i jej oblicza. Tom 1

Bogdan Więckiewicz
stron: 170
oprawa miękka

Opracowanie niniejsze jest próbą uporządkowania definiowania terminu „tolerancja” oraz znalezienia naukowej odpowiedzi na pytanie, jak tolerancja jest postrzegana w obecnym społeczeństwie. Przedstawia różne aspekty dotyczące tego zjawiska. Zaprezentowane rozważania... więcej »

cena 25.00 zł

Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Wybrane aspekty

Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
stron: 192
oprawa miękka

Praca stanowi zbiór ośmiu artykułów, z ­których większość prezentuje wybrane zagadnienia w­ ujęciu teoretycznym, a­ dwa stanowią ściśle empiryczny materiał, powstały na podstawie­ przeprowadzonych badań. Zakres tematyczny obejmuje funkcjonowanie rodzin w­... więcej »

cena 25.00 zł

Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku

Ewa Żmijewska
stron: 256
oprawa miękka

W monografii znajdujemy teksty pedagogów, filozofów, psychologów, historyków i językoznawców, którzy pochylili się nad fenomenem odpowiedzialności w filozofii Romana Ingardena i jej przeniesieniem na grunt pedagogiki. Artykuły w kontekście fenomenu odpowiedzialności... więcej »

cena 30.00 zł

Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy

Kamila Ziółkowska-Weiss
oprawa miękka

Opracowanie stanowi wnikliwe studium zachowań Polonii kanadyjskiej w sferze czasu wolnego i podróży turystycznych. Kompendium może być pomocne dla organizatorów turystyki, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji świadczących usługi powiązane z turystyką,... więcej »

cena 29.00 zł

Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku

Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
oprawa miękka

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania i rozwoju współczesnej Nowej Huty. Opracowanie ma charakter przede wszystkim empiryczny, jest efektem pogłębionych analiz przestrzennych, funkcjonalnych oraz społeczno-ekonomicznych, obejmujących znaczną... więcej »

cena 19.00 zł

Karl Jaspers. Filozofia wieczysta - filozofia czasu

Czesława Piecuch
oprawa miękka

Karl Jaspers główny cel filozofii, a zarazem przesłanie swego dzieła widział w tym, by we współczesnej epoce, w bieżącym czasie odnaleźć pozaczasowy, odwieczny sens. Zamieszczone w tomie artykuły zawierają wszechstronne omówienia jego ujęcia philosophiae perennis... więcej »

cena 23.00 zł

Minorities in the USA. Past and present

Kamila Ziółkowska-Weiss
oprawa miękka

Karl Jaspers główny cel filozofii, a zarazem przesłanie swego dzieła widział w tym, by we współczesnej epoce, w bieżącym czasie odnaleźć pozaczasowy, odwieczny sens. Zamieszczone w tomie artykuły zawierają wszechstronne omówienia jego ujęcia philosophiae perennis... więcej »

cena 19.00 zł

Emigranci czy współcześni nomadzi? Socjologiczny obraz Polaków w Austrii. Seria: Prace Monograficzne 841

Dorota Czakon-Tralski
stron: 288
oprawa miękka

Książka ma na celu ukazanie życia Polaków obecnie mieszkających w Austrii, którzy wyjechali na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Celem socjologicznych badań było uchwycenie ewentualnych różnic pomiędzy profilem społeczno-demograficznym wyjeżdżających, różnic... więcej »

cena 31.00 zł

Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym. Seria: Prace monograficzne 932

Jakub Pieczara, Natalia Ryś, Magdalena Woszczek
stron: 229
oprawa miękka

Publikacja liczy 17 tekstów poświęconych kulturowym artykulacjom tytułowych gnuśności, lenistwa i złych nawyków. Zbiór artykułów jest efektem współpracy doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z badaczami reprezentującymi różne instytucje naukowe.... więcej »

cena 21.00 zł

Dynamika współczesności. Seria: Prace Monograficzne 972

Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
stron: 198
oprawa miękka

Zamieszczone w tomie teksty dotyczą struktur państwa (Polski i Białorusi), węziej kwestii duchowości, postaw religijnych młodzieży studenckiej i rodziny, seksualności, dysfunkcji w relacjach społecznych, sytuacji osób dotkniętych skutkami chorób. Prezentują... więcej »

cena 19.00 zł

Troska o świat. Antropologia filozoficzna Hannah Arendt

Katarzyna Gurczyńska-Sady
stron: 216
oprawa miękka

Hannah Arendt zaliczana jest do grona wybitnych filozofów polityki, z uwagi zarówno na analizę reżimów hitlerowskiego i stalinowskiego, jak i poruszane przez nią kwestie żydowskie. Autorka wydobywa z pism Arendt pewien system antropologii filozoficznej lub,... więcej »

cena 19.00 zł

Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta

Rafał Abramciów, Joanna Mysona Byrska
oprawa miękka

W polskiej literaturze naukowej na temat konsumpcji nie mamy zbyt wielu prac napisanych z perspektywy filozoficznej i etycznej. Praca sytuuje zjawisko konsumpcji w kontekście jednej z najgłębszych koncepcji etycznych wszech czasów – etyce Immanuela Kanta.... więcej »

cena 19.00 zł

Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego. Seria: Prace Monograficzne 746

Renata Stachura-Lupa
stron: 380
oprawa miękka

Autorka postawiła sobie niezwykle trudne i wymagające ogromnego nakładu pracy zadanie - postanowiła nie tylko zrekonstruować poglądy estetyczne Tarnowskiego, ale przede wszystkim skonfrontować stanowisko krytyka z opiniami jego współczesnych: krytyków, historyków... więcej »

cena 42.00 zł

Emocja jako odpowiedź na wartość. Psychologiczne aspekty teorii emocji Jeana-Paula Sartre a

Rafał Abramciów
stron: 143
oprawa miękka

Praca wyszła spod pióra tłumacza dwu znaczących książek Jeana Paula Sartre’a. Ma charakter metateoretyczny i systematyczny i składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona jest analizie pojęcia emocja, druga stanowi prezentację fenomenologicznej... więcej »

cena 19.00 zł

Pokolenie 89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków

Aldona Guzik, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach
stron: 224
oprawa miękka

Ćwierć wieku procesu demokratyzacji pozwala z uwagą i dystansem spojrzeć na wiele społecznych czy politycznych problemów współczesnej Polski. O obliczu państwa i społeczeństwa w coraz większym stopniu stanowi pokolenie Polaków urodzonych na przełomie lat 80.... więcej »

cena 29.00 zł

Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu

Czesława Piecuch
stron: 234
oprawa miękka

Autorzy artykułów omawiają podstawowe założenia programu filozoficznego Karla Jaspersa, które stoją u podstaw jego diagnozy epoki, podejmują na nowo i analizują jego pytania o to, jak możliwe jest życie osobowe w świecie bezosobowym, jak być wolnym w świecie... więcej »

cena 20.00 zł

Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości

Dorota Czakon, Mirosław Boruta
stron: 480
oprawa miękka

Pytanie postawione w tytule jest bardzo istotne we współczesnym wielokulturowym świecie, w erze globalizacji, czasach migracji ludzi i idei. Bardzo często bowiem stajemy przed dylematami dotyczącymi subiektywnego poczucia tożsamości oraz relacji między tożsamością... więcej »

cena 42.00 zł