Pełna oferta księgarni (R)

Wyniki 1 - 27 spośród 27

Rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wobec problemów wychowania

Izabella Gałuszka
stron: 428
oprawa miękka

Rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wobec problemów wychowania Celem badań uczyniono poszukiwanie zależności pomiędzy problemami wychowania ukazywanymi przez rodziców dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (GNI) niekorzystających... więcej »

cena 55.00 zł

Ruch islamistyczny w konflikcie syryjskim 2011-2021

stron: 794
oprawa miękka

PRZEMYSŁAW MAZUR - doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Analityk Dcterrence and Assurance Academ-ic Alliance przy Dowództwie Strategicznym Stanów Zjednoczonych (USSTRATCOM)... więcej »

cena 80.00 zł

Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej

Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast
stron: 186
oprawa miękka

Problematyka podjęta przez autorów wpisuje się w sfery działania polityki społecznej, w szczególności: rynku pracy i zatrudnienia, pomocy rodzinie oraz edukacji. Na uznanie zasługuje podjęcie przez redaktorów i autorów publikacji tych problemów, które są aktualne... więcej »

cena 25.00 zł

Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego

Magdalena Madeja, Karolina Smętkiewicz
stron: 170
oprawa miękka

Opracowanie ma charakter studium przypadku i odnosi się do badania wieloaspektowych przemian, które dokonały się na Zabłociu po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych z lat współczesnych, zachodzących pod wpływem podjętych działań rewitalizacyjnych... więcej »

cena 39.00 zł

Romans awanturniczo-historyczny Borysa Klimyczewa Markiz de Tomsk. Analiza monograficzna. Seria: Prace Monograficzne 732

Adam Karpiński
stron: 172
oprawa miękka

Praca dotyczy twórczości zmarłego we wrześniu 2013 roku współczesnego poety i prozaika rosyjskiego Borysa Klimyczewa, który po wielu perypetiach życiowych osiadł i tworzył w syberyjskim Tomsku. Powstała interesująca monografia, w której czytelnik znajduje... więcej »

cena 17.00 zł

Rezultatywność w języku francuskim i polskim

Małgorzata Nowakowska
stron: 336
oprawa miękka

Język francuski wyraża rezultatywność za pomocą czasów złożonych zbudowanych z czasownika posiłkowego w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym oraz z imiesłowu biernego. Takich czasów w systemie języka polskiego brak. Istnieje tylko rozróżnienie pomiędzy... więcej »

cena 24.00 zł

Research issues in polish geography of industry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(4)

Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
stron: 272
oprawa miękka

Język francuski wyraża rezultatywność za pomocą czasów złożonych zbudowanych z czasownika posiłkowego w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym oraz z imiesłowu biernego. Takich czasów w systemie języka polskiego brak. Istnieje tylko rozróżnienie pomiędzy... więcej »

cena 16.00 zł

Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie. Seria: Prace monograficzne 992

Sabina A. Nowak
stron: 190
oprawa miękka

Książka dotyczy roli refleksyjnej praktyki w procesie nauczania i uczenia się języków obcych oraz wyzwań, jakie przed nauczycielem stawia podjęcie się aktywizowania studentów w tym kierunku. Publikacja stanowi ważny głos w dyskusji nad promowaniem refleksyjnego... więcej »

cena 18.00 zł

Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego. Seria: Prace monograficzne 987

Danuta Kaźmierczak
stron: 218
oprawa miękka

Książka dotyczy roli refleksyjnej praktyki w procesie nauczania i uczenia się języków obcych oraz wyzwań, jakie przed nauczycielem stawia podjęcie się aktywizowania studentów w tym kierunku. Publikacja stanowi ważny głos w dyskusji nad promowaniem refleksyjnego... więcej »

cena 19.00 zł

Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych. Seria: Prace monograficzne 973

Józefa Matejek
stron: 158
oprawa miękka

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych, podstaw funkcjonowania tej formy opieki nad dzieckiem, sytuacji prawno-rodzinnej dzieci, ich przyszłości (usamodzielnienia), a także instytucjonalnych form wsparcia... więcej »

cena 16.00 zł

Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia). Seria: Prace monograficzne 974

Alicja Kabała
stron: 136
oprawa miękka

Autorka podejmuje znany na gruncie językoznawstwa, psychologii i logopedii problem rozwoju mowy dziecka. Nowością w prezentowanym ujęciu jest pogłębienie wiedzy na temat etiologii opóźnień i zaburzeń artykulacji u dzieci w okresie rozwoju mowy. Wskazanie możliwości... więcej »

cena 16.00 zł

Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych. Seria: współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości

Damian Gil, Andrzej Piasecki
stron: 244
oprawa miękka

Autorka podejmuje znany na gruncie językoznawstwa, psychologii i logopedii problem rozwoju mowy dziecka. Nowością w prezentowanym ujęciu jest pogłębienie wiedzy na temat etiologii opóźnień i zaburzeń artykulacji u dzieci w okresie rozwoju mowy. Wskazanie możliwości... więcej »

cena 18.00 zł

Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne. Seria: Prace Monograficzne 784

Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa
stron: 244
oprawa miękka

Praca stanowi ważny głos w społecznej dyskusji na temat wspólnej przestrzeni edukacyjnej w perspektywie przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Analizuje wybrane aspekty życia społecznego w kontekstach ich wzajemnego przenikania, przystosowania, integracji,... więcej »

cena 19.00 zł

Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie sieroty społecznej

Dominika Sznajder
stron: 206
oprawa miękka

Monografia stanowi próbę psychologicznej analizy cech obrazu siebie u dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w zależności od jakości ich relacji z osobami znaczącymi (rówieśnikami, osobami dorosłymi) oraz od typu relacji rodzinnych,... więcej »

cena 25.00 zł

Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej

Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys
stron: 295
oprawa twarda

Monografia traktuje o terminach pojawiających się w pedagogice specjalnej. Poruszana problematyka została podzielona na cztery kręgi tematyczne. Pierwszy odnosi się do nazwy omawianej dyscypliny i jej działów, drugi dotyczy podmiotu oddziaływań pedagogiki... więcej »

cena 36.00 zł

Rymowane spory. Asnyk. Seria: Prace Monograficzne 727

Tadeusz Budrewicz
stron: 210
oprawa miękka

Niniejsza praca to propozycja odmiennego spojrzenia na postać Adama Asnyka i na jego twórczość. Tadeusz Budrewicz otwarcie deklaruje, że pragnie zobaczyć w poecie nie tylko wielkiego mistrza - posągową postać klasyka, poetę nastroju i filozoficznej refleksji,... więcej »

cena 21.00 zł

Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji

Joanna Konarska
stron: 328
oprawa miękka

Niniejsza monografia, obejmująca problematykę rozwoju, wychowania rehabilitującego i warunków, w których dokonuje się realizacja tych procesów, jest w zamierzeniu kontynuacją rozważań zawartych w książce z 2010 r., obejmującej zagadnienia związane z wcześniejszym... więcej »

cena 24.00 zł

Rosyjska poezja rockowa

Dariusz Gancarz
stron: 198
oprawa miękka

Książka poświęcona jest dogłębnemu opisowi i analizie wielokołowego i wieloaspektowego współczesnego zjawiska kulturowego jakim jest radziecki i rosyjski rock. Autor poddał analizie jeden ze złożonych kodów tego kierunku kulturowego - tekst poetycki rocka,... więcej »

cena 20.00 zł

Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości

Magdalena Campion
stron: 316
oprawa miękka

Autorka analizuje zjawisko przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym w całej złożoności. Omawia podmioty mające wpływ na rozwój przedsiębiorczości, podkreślając, że samorząd lokalny jest ważnym partnerem we wspieraniu działań na rzecz dobra wspólnego.... więcej »

cena 27.00 zł

Rosyjskie teorie przekładu literackiego

Tadeusz Szczerbowski
stron: 254

Książka poświęcona teoriom przekładu artystycznego stworzonym przez rosyjskojęzycznych uczonych, tj. Rosjan, mieszkańców byłego Związku Radzieckiego oraz autorów zagranicznych, których prace ukazały się w przekładzie rosyjskim i należą do kanonu lektur przekładoznawczych... więcej »

cena 27.30 zł

Romowie w Polsce i Europie - historia, prawo, kultura

Piotr Borek
stron: 302
oprawa miękka

Na tom składają się studia badaczy z różnych ośrodków akademickich zajmujących się romologią, pracowników ośrodków kultury, przedstawicieli mniejszości romskiej. Zbiór o charakterze dyscyplinarnym, stworzony przez historyków, językoznawców, literaturoznawców,... więcej »

cena 25.00 zł

Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu

Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, Magdalena Anna Krupska-Klimczak
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z wykorzystaniem wiązek wysokoenergetycznych jonów zarówno do analizy, jaki i modyfikacji właściwości fizykochemicznych cienkich warstw na przykładzie magnetytu. Wykorzystane w pracy metody badawcze zalicza... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce

Andrzej Czop
oprawa miękka

Książka zawiera rozważania na temat zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarówno w zakresie dostosowania norm prawnych do aktualnych potrzeb, jak i rozwiązań organizacyjno-porządkowych przypisanych do przeciwdziałania zachowaniom terrorystycznym... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej

Mariusz W. Majewski
stron: 446
oprawa miękka

Obszerna monografia na temat rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w okresie międzywojennym, uwzględniająca problemy organizacyjne, ekonomiczne, kadrowe i międzyinstytucjonalne tego przemysłu. Autor, na podstawie szeroko zakrojonej kwerendy, daje pełny i wierny... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Rewizjoniści. Obecność w dyskursach okresu PRL

Magdalena Mikołajczyk
oprawa miękka

Studium plasuje się w samym centrum politologicznych badań nad okresem PRL, jest staranną rekonstrukcją myśli politycznej pewnego środowiska, wnikliwą analizą nieopisanej dotąd roli konkretnych osób, których poglądy, choć lewicowe i najczęściej prosystemowe,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa

Joanna Konarska
stron: 270
oprawa miękka

Studium plasuje się w samym centrum politologicznych badań nad okresem PRL, jest staranną rekonstrukcją myśli politycznej pewnego środowiska, wnikliwą analizą nieopisanej dotąd roli konkretnych osób, których poglądy, choć lewicowe i najczęściej prosystemowe,... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży

Małgorzata Chrobak
stron: 254
oprawa miękka

Autorka dokonuje wszechstronnego opisu, dokładnej i wnikliwej analizy oraz przekonującej interpretacji stosunkowo nowego w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży zjawiska, jakim jest realizm magiczny. Książka jest bogatym zbiorem wielu interesujących... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA