Geografia

Wyniki 1 - 18 spośród 18

Turystyka wobec nowych wyzwań. Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej

Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
stron: 288
oprawa miękka

Książka zawiera czternaście artykułów, rozłożonych w dwóch częściach. Pierwsza zatytułowana jest Współczesne trendy w edukacji turystycznej i krajoznawczej, druga – Potencjał edukacji muzealnej i regionalnej. Obszerny wstęp ukazuje złożoność badań nad turystyką... więcej »

cena 35.00 zł

Przyroda i dydaktyka

Jan Rajmund Paśko, Katarzyna Potyrała
stron: 286
oprawa miękka

Układ rozdziałów nie jest przypadkowy. Przyjęto tu cztery obszary tematyczne, zatytułowane: „Ku przetrwaniu”, „Ciekawość zmienia myślenie”, „Ku ujarzmieniu przyrody”, „Przyroda i media”. Każdy z rozdziałów stanowi w pewnym sensie jedność tematyczną. Autorzy... więcej »

cena 38.00 zł

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne

Anna Chrobak, Zofia Rączkowska, Jerzy Szwagrzyk, Tomasz Zwijacz-Kozica
stron: 390
oprawa miękka

Monografia pokonferencyjna jest po raz drugi wydaniem jednotomowym, składającym się z trzech części odpowiadających poszczególnym sekcjom. Część pierwsza przedstawia problematykę dotyczącą nauk o Ziemi. Zaprezentowano w niej przemiany środowiska abiotycznego... więcej »

cena 45.00 zł

Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta

Piotr Dolnicki
stron: 146
oprawa miękka

Zamysłem autora jest zapoznanie czytelnika z czynnikami, które wpływają na zmiany termiczne zachodzące w obrębie warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny. Terenem badawczym był obszar tundrowy wokół Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego... więcej »

cena 19.00 zł

Research issues in polish geography of industry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(4)

Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
stron: 272
oprawa miękka

Zamysłem autora jest zapoznanie czytelnika z czynnikami, które wpływają na zmiany termiczne zachodzące w obrębie warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny. Terenem badawczym był obszar tundrowy wokół Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego... więcej »

cena 16.00 zł

Poziom życia Romów w województwie małopolskim. Seria: Prace Monograficzne 761

Agnieszka Świętek
stron: 187
oprawa miękka

Autorka zbadała wybrane elementy poziomu życia Romów w województwie małopolskim. Prezentację wyników badań empirycznych poprzedziła zarysem sytuacji Romów w Polsce i Europie. Dokonała również szerokiej analizy czynników: kulturowych, społecznych, ekonomicznych... więcej »

cena 20.00 zł

Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim. Seria: Prace Monograficzne 765

Agnieszka Świętek
stron: 154
oprawa miękka

Opracowanie stanowi kontynuację publikacji Poziom życia Romów w województwie małopolskim (2016). Dotyczy edukacji romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim w kontekście poziomu jej życia, przyjętych rozwiązań prawnych i praktycznej organizacji... więcej »

cena 16.00 zł

Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Seria: Prace Monograficzne 836

Kamila Ziółkowska-Weiss
stron: 146
oprawa miękka

Książka wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu nad aktywnością turystyczną Polaków i kierunkami wyjazdów turystycznych (destynacjami). Badania te mają wartość poznawczą, ale także są ważne z punktu widzenia praktycznego, mianowicie dla sektora usług turystycznych.... więcej »

cena 28.35 zł

Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Seria: Prace Monograficzne 724

Sławomir Kurek, Jadwiga Gałka, Mirosław Wójtowicz
stron: 232
oprawa miękka

Autorzy podjęli próbę określenia wpływu suburbanizacji na szereg zjawisk o podłożu demograficznym, społecznym oraz funkcjonalnym, rozgrywających się w przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczególny walor posiadają Badania postaw prokreacyjnych... więcej »

cena 32.00 zł

Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja

Danuta Piróg
stron: 268
oprawa miękka

Praca wypełnia istotną lukę w geograficznym piśmiennictwie na temat stanu wiedzy o warunkach powodzenia przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy współczesnej Polski. Badania Autorki miały szeroki zakres (12 uczelni, 1120 absolwentów),... więcej »

cena 34.00 zł

Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization

Mirosław Wójtowicz, Anna Winiarczyk-Raźniak
stron: 194
oprawa miękka

Praca wypełnia istotną lukę w geograficznym piśmiennictwie na temat stanu wiedzy o warunkach powodzenia przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy współczesnej Polski. Badania Autorki miały szeroki zakres (12 uczelni, 1120 absolwentów),... więcej »

cena 25.00 zł

Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego

Anna Delekta
stron: 144
oprawa miękka

Wartościowe opracowanie, znacznie poszerzające stan wiedzy na temat aktywności turystycznej studentów. Autorka zgromadziła obszerny materiał badawczy, uzyskany głównie drogą szczegółowych badań ankietowych i przeprowadziła wnikliwą analizę zebranych materiałów,... więcej »

cena 20.00 zł

Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym

Sławomir Kurek, Milena Lange
stron: 160
oprawa miękka

Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 19902010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska występujące w tym względzie w innych krajach europejskich, zwłaszcza tych najludniejszych. W pracy zastosowano... więcej »

cena 21.00 zł

Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej związana ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia Odry w świetle geostatycznej rekonstrukcji powierzchni podplejstoceńskiej

Mariusz Szubert
stron: 182
oprawa miękka

Obszerne, oryginalne, dobrze udokumentowane (66 rycin, 258 pozycji bibliograficznych) studium w istotny sposób wzbogaca wiedzę na temat rozwoju rzeźby tego obszaru. Dostarcza nowych jakościowo danych, które pozwalają na weryfikację dawnych hipotez i uznanie... więcej »

cena 19.00 zł

Ideowe źródła i tożsamość geografii

Witold Wilczyński
stron: 236

Dlaczego uznawana niegdyś za "matkę nauk” geografia zepchnięta została na margines? Dlaczego tak daleko ta dyscyplina wiedzy oddaliła się od swych ideowych źródeł? Dlaczego występuje w niej tyle sprzeczności i problemów metodologicznych bulwersujących środowisko... więcej »

cena 29.00 zł

Pojęcia w nauczaniu geografii fizycznej

Wacław Cabaj
stron: 148
oprawa miękka

Autor podjął tematykę pojęć, którymi operują nauczający i uczący się geografii. Autor zaczyna od omówienia zagadnień dotyczących pojęcia (istota, funkcja, kreacja, struktura i cechy), następnie rozwija związaną z tym terminologię, definiowanie, korelację międzyprzedmiotową... więcej »

cena 15.75 zł

Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w rejonie miejskim Krakowa

Anna Winiarczyk-Raźniak
stron: 160

Przedmiotem badań Autorki była dotychczas słabo rozpoznana problematyka poziomu i jakości życia mieszkańców w kontekście funkcjonowania usług w dużym mieście, w tym przypadku w regionie miejskim Krakowa. Wielowątkowość pracy i jej interdyscyplinarny charakter... więcej »

cena 19.95 zł

75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021)

stron: 604
oprawa twarda

Przedmiotem badań Autorki była dotychczas słabo rozpoznana problematyka poziomu i jakości życia mieszkańców w kontekście funkcjonowania usług w dużym mieście, w tym przypadku w regionie miejskim Krakowa. Wielowątkowość pracy i jej interdyscyplinarny charakter... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA