Pedagogika, psychologia

Wyniki 1 - 28 spośród 149

Etyczne aspekty pracy psychologa

Jan L. Franczyk
stron: 150
oprawa miękka

Książka będzie cenna zarówno dla środowiska aktywnych zawodowo psychologów, jak i studentów psychologii przygotowujących się do wykonywania tego zawodu zaufania społecznego. Zawarty w pracy przegląd filozoficznych stanowisk dotyczących etyki i moralności tworzy... więcej »

cena 35.00 zł

University of the National Education Commission of Krakow’s Recommendation book on the creation of Local Support Groups in crisis situations

Damian Liszka, Paweł Walawender
stron: 94
oprawa miękka

Autorzy wypracowali rekomendacje na temat tworzenia Lokalnych Grup Wsparcia, wspierających społeczeństwo w okresach wdrożenia edukacji zdalnej w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza na tzw. „peryferyjnych” obszarach. Publikacja będzie stanowiła cenny przyczynek... więcej »

cena 20.00 zł

O krzywdzie dziecka. Aktualność etyki Janusza Korczaka i Marii Montessori

Dorota Probucka, Anna Kamińska-Malandain
oprawa miękka

Publikacja podkreśla fenomen „ślepoty dorosłego”, jego nieczułości i niezrozumienia osoby dziecka. Kwestia aktualności etyki Korczaka oraz Montessori w ujęciu autorek wyraża się przed wszystkim jako przeciwdziałanie zobojętnieniu, utracie wrażliwości na krzywdę... więcej »

cena 35.00 zł

New research directions in pedagogy

Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska
stron: 150
oprawa miękka

Conducting research is a particular challenge for the PhD students who start their scientific career. Therefore, their active participation in the courses offered by a doctoral school, as well as cooperation with the scientific supervisors of their thesis,... więcej »

cena 35.00 zł

Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych

Monika Węglarz-Masłowska
stron: 178
oprawa miękka

Monografia stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska pedagogów dość często i szybko dotykanych wypaleniem zawodowym. Jej adresatem są pedagodzy specjalni i studenci pedagogiki specjalnej, ale nie tylko. Książka posiada istotne przesłanie społeczne,... więcej »

cena 30.00 zł

Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym

Katarzyna Plutecka, Anna Gagat-Matuła
stron: 284
oprawa miękka

Teksty monografii przybliżają czytelnikowi miejsce i rolę rodziny w ograniczaniu niekorzystnych skutków występującej marginalizacji społecznej ze szczególnym wskazaniem problematyki spektrum autyzmu dziecka oraz możliwych obszarów wsparcia prawnego, instytucjonalnego... więcej »

cena 28.00 zł

Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. Studium społeczno-pedagogiczne – odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej

Arkadiusz Żukiewicz
stron: 308
oprawa miękka

Oddawana do rąk Czytelników monografia nawiązuje do zamierzenia badawczego (w tym wydawniczego) podjętego w 2000 roku. Jego celem było przygotowanie naukowej analizy problematyki wpisującej się w dyskurs poświęcony teorii i odniesieniom praktycznym służby... więcej »

cena 38.00 zł

Kreatywność nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Beata Sufa
stron: 168
oprawa miękka

Publikacja dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest kreatywność człowieka, rozwijana w procesie edukacji. Autorka koncentruje się na kreatywności nauczyciela i uczniów na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Rozwój kreatywności, cenny z punktu widzenia potrzeb... więcej »

cena 28.00 zł

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Piotr Majewicz, Jacek Sikorski
stron: 190
oprawa miękka

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy... więcej »

cena 26.00 zł

Quality of life with developmental dyslexia

Ireneusz Świtała, Magdalena Grochowalska, Dorota Bronk
stron: 144
oprawa twarda

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy... więcej »

cena 25.00 zł

Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie

Sylwester Bębas, Katarzyna Gucwa-Porębska
stron: 178
oprawa miękka

Celem pracy jest charakterystyka dysfunkcjonalności rodziny w kontekście wychowania, profilaktyki i wsparcia. Monografia ma charakter teoretyczno-badawczy, ujmuje szeroko i wieloaspektowo podejmowany problem. Zawiera przede wszystkim aspekty społeczne, pedagogiczne... więcej »

cena 25.00 zł

Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności

Dariusz Adamczyk
stron: 158
oprawa miękka

Książka stanowi ważne kompendium wiedzy na temat wychowania szczególnego – bo do odpowiedzialności. Z racji podjętych zagadnień szczegółowych jest również fundamentalnym źródłem holistycznego ujęcia tego procesu, gdzie wychowanie tylko przyzwoitego obywatela... więcej »

cena 21.00 zł

Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie

Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas
stron: 148
oprawa miękka

Publikacja jest ciekawym ujęciem tematyki związanej z problemami i funkcjonowaniem dziecka oraz młodego człowieka w cyberprzestrzeni. Podjęta przez autorów problematyka jest szczególnie ważna we współczesnym świecie z racji pedagogicznych i profilaktyki. Ten... więcej »

cena 21.00 zł

Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia

Maria Kościółek, Danuta Wolska
stron: 176
oprawa miękka

Monografia wnosi nowe elementy do naszej dotychczasowej wiedzy o osobach z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, możliwościach i sposobach kształtowania ich samodzielności w życiu codziennym. Książka jest bardzo wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice... więcej »

cena 21.00 zł

Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia

Jolanta Zielińska
oprawa miękka

Tematyka publikacji wpisuje się w pewnego rodzaju przejścia między tradycyjnym użytkownikiem technologii informatycznych i komunikacyjnych a wymuszoną przez okoliczności pandemii sytuacją nadania im nowej prawomocności. W podsumowaniu każdego z rozdziałów... więcej »

cena 23.00 zł

Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych

Michał Gacek
oprawa miękka

Monografia wpisuje się w postulowany współcześnie społeczny model niepełnosprawności, bowiem eksploruje różne perspektywy wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną (psychologiczną, edukacyjną i zdrowotną) w realizacji zadań życiowych. Kompilacja prac... więcej »

cena 19.00 zł

Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych

Malwina Dankiewicz
stron: 274
oprawa miękka

Autorka, opierając się na dobrze ugruntowanym teoretycznie i empirycznie modelu agresji Jamesa i McIntyre’a, postawiła sobie ambitny cel – stworzenia narzędzia umożliwiającego badanie wszystkich form agresji interpersonalnej. Próbowała także ustalić związek... więcej »

cena 25.00 zł

Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena w teorii wychowania. Tom 1

Marta Krupska
stron: 262
oprawa miękka

Książka podejmuje temat dotyczący metodologicznych opracowań badań pedagogiki fenomenologicznej wraz z ich możliwością wykorzystania do konkretnych działań wychowawczych w budowaniu relacji pedagogicznej. Monografia jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem... więcej »

cena 23.00 zł

Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym

Paweł Sporek
stron: 536
oprawa miękka

Autor kieruje spojrzenie na problematykę współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych szkolnego odbioru dzieł literatury i sztuki oraz związków kształcenia literacko-kulturowego z interaktywną wszechobecnością mediów elektronicznych w kulturze popularnej. Dostrzega... więcej »

cena 25.00 zł

W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje

Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
stron: 214
oprawa miękka

Pierwszy tom z serii „Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji” poświęcony pedagogii antyautorytarnej Benjamina Spocka (1903–1998), słynnego amerykańskiego pediatry, jednego z najważniejszych protagonistów permisywizmu i społecznego ruchu... więcej »

cena 22.00 zł

Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Monika Węglarz-Masłowska
stron: 150
oprawa miękka

Monografia poświęcona jest problematyce wspierania wybranych zdolności poznawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w trakcie zajęć szkolnych. Publikacja będzie ciekawą propozycją dla pedagogów specjalnych i nauczycieli, a wskazówki dotyczące konstruowania... więcej »

cena 18.00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
stron: 276
oprawa miękka

Książka dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, a w szczególności: po co to robić? kiedy to robić? oraz jak to robić? Rozdziały monografii, w zależności od przyjętej przez autorów koncepcji, stanowią kompendium wiedzy na podjęty... więcej »

cena 19.00 zł

Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Piotr Majewicz
stron: 226
oprawa miękka

Monografia wpisuje się w obecny trend działań w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań normalizacji życia i funkcjonowania osób, które z różnych powodów zaliczane są do grupy osób z niepełnosprawnością. W pierwszej części autorzy opracowania podejmują... więcej »

cena 21.00 zł

Aspects of social and pedagogical work. Selected issues

Ireneusz Świtała, Monika Czerw, Magdalena Grochulska
stron: 176
oprawa miękka

Publikacja porusza kwestie, które są niezwykle istotne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy tekstów podejmują najbardziej aktualne problemy społeczne, dzielą się swoimi doświadczeniami, przybliżają dobre praktyki, a także zakreślają... więcej »

cena 25.00 zł

Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia

Barbara Cygan, Barbara Kurowska
oprawa miękka

Książka jest odpowiedzią na istniejące potrzeby i poszukiwania nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi przejawiającymi nieprawidłowe zachowania. Przedstawia współczesny obraz wiedzy teoretycznej oraz praktyki umożliwiającej nauczycielom lepsze zrozumienie... więcej »

cena 21.00 zł

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka. Tom 5

Katarzyna Parys, Małgorzata Trojańska, Agnieszka Ochman
stron: 324
oprawa miękka

Przedmiotem rozważań opracowania uczyniono zjawisko dobrostanu, jego uwarunkowania, wymiary i wskaźniki. W pracy wyodrębniono dwie części. Pierwsza odsłania różne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zwracając uwagę na ich poczucie życiowej satysfakcji... więcej »

cena 23.00 zł

Troska o siebie wobec innego – prolegomena

Hanna Stępniewska-Gębik
stron: 184
oprawa miękka

Autorka wprowadza troskę o siebie do filozofii edukacji zarówno w wymiarze koncepcji, jak i praktyki pracy nad sobą. Analizuje różne kwestie, m.in. etykę troski w ujęciu Miltona Mayeroffa, Carol Gulligan (przedstawicielki nurtu feministycznego). Rozpatruje... więcej »

cena 23.00 zł

Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą

Patrycja Curyło-Sikora
stron: 264
oprawa miękka

Celem podjętych w niniejszej książce analiz teoretyczno‑empirycznych jest ukazanie tremy w perspektywie psychologii zdrowia i w konsekwencji znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie psychologiczne mechanizmy sprzyjają zdrowiu młodzieży uzdolnionej muzycznie,... więcej »

cena 24.00 zł