POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
Nowoczesny paradygmat wojny. Geneza - treść - współczesne znaczenie
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Wychowanie religijne. Rozwój - - okładka książki

Wychowanie religijne. Rozwój - dojrzałość - świętość

Dariusz Adamczyk

Monografia wnosi istotny wkład w rozumienie, czym jest wychowanie religijne i jak ważną rolę pełni w życiu dziecka. Zagadnienie podejmowane jest z perspektywy interdyscyplinarnej. Dominuje perspektywa pedagogiczna, ale w znacznej części autor odwołuje się... więcej »

cena 25.00 zł
Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych - okładka książki

Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych

Monika Węglarz-Masłowska

Monografia stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska pedagogów dość często i szybko dotykanych wypaleniem zawodowym. Jej adresatem są pedagodzy specjalni i studenci pedagogiki specjalnej, ale nie tylko. Książka posiada istotne przesłanie społeczne,... więcej »

cena 30.00 zł
Kultura prawna w obliczu wojny. - okładka książki

Kultura prawna w obliczu wojny. Perspektywa studentek i studentów Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji UP w Krakowie

Łukasz Czarnecki (red.)

Eseje w tym zbiorze – wybrane spośród wielu – dzielą się na trzy części. Pierwsza część „Wymiar prawny” odnosi się do skutków wojny w perspektywie prawnej; część druga – „Wymiar społeczno‑ ekonomiczny” podejmuje tematykę postrzegania wojny z uwzględnieniem... więcej »

cena 25.00 zł
Perspektywa fenomenologiczna w - okładka książki

Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych

Barbara Barańska (red.)

Książka stanowi zestawienie ośmiu artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom dydaktyki matematyki. Zawiera rozważania związane z różnymi aspektami pracy na lekcjach matematyki, jednak głównie są to zagadnienia związane z kształtowaniem określonych pojęć... więcej »

cena 35.00 zł
Teoretyczna i praktyczna problematyka - okładka książki

Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczości

Karol Juszka (red.), Ryszard Kozioł (red.)

Przedsiębiorczość stanowi zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, którego rolę zauważamy w wielu obszarach życia społeczno‑gospodarczego. Wieloaspektowość tej problematyki przesądza o bogactwie poglądów naukowych na temat przedsiębiorczości, ujętych... więcej »

cena 45.00 zł
Działalność duszpasterska wśród - okładka książki

Działalność duszpasterska wśród ludności ewakuowanej z ZSRS (1942-1952)

Mariusz Solarz

Książka ukazuje dzieje polskich osiedli w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii przez pryzmat działalności duszpasterskiej. Autor wzbogacił wiedzę dotyczącą okresu II wojny światowej, pierwszych lat po jej zakończeniu oraz dziejów uchodźczych. Zajął się... więcej »

cena 45.00 zł
Unia Europejska i Chiny wobec zagranicznych - okładka książki

Unia Europejska i Chiny wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Trendy – wyzwania – perspektywy

Ewa Radomska

Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze stają się coraz bardziej złożone i zmienne. Oddziałują na swych uczestników oraz na wszystkie sfery powiązań i współzależności gospodarczych, w tym zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W książce podjęto próbę... więcej »

cena 45.00 zł
Moja Lodoïska - okładka książki

Moja Lodoïska

Alain Van Crugten, Wojciech Prażuch

Zanurzona w autentycznych wydarzeniach Wielkiej Rewolucji Francuskiej powieść Alaina Van Crugtena niewątpliwie zaskoczy polskiego odbiorcę dużą liczbą paryskich „poloników”: odniesień do Mickiewicza, do Wielkiej Emigracji czy Hotelu Lambert. Bohaterem Mojej... więcej »

cena 35.00 zł
Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych - okładka książki

Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych tekstach prasowych o konflikcie w Donbasie na materiale gazet rosyjskich i ukraińskich

Michał Jankowicz

Monografia stanowi przyczynek do wyjaśnienia relacji rosyjsko-ukraińskich i naświetla wieloletnie przyczyny narastania konfliktu w Donbasie. Autor opisuje m.in. sytuację historyczno-polityczną na pograniczu Rosji i Ukrainy, przeprowadza charakterystykę mediów... więcej »

cena 40.00 zł
Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych - okładka książki

Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym

Katarzyna Plutecka, Anna Gagat-Matuła (red.)

Teksty monografii przybliżają czytelnikowi miejsce i rolę rodziny w ograniczaniu niekorzystnych skutków występującej marginalizacji społecznej ze szczególnym wskazaniem problematyki spektrum autyzmu dziecka oraz możliwych obszarów wsparcia prawnego, instytucjonalnego... więcej »

cena 28.00 zł
Sztuka wobec metafizyki. Postawy - okładka książki

Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano (red.)

Publikacja […] jest zestawieniem nie tylko różnych perspektyw filozoficznych, ale i różnych instrumentariów badawczych. Teksty zostały zebrane w trzech działach odpowiadających różniącym się od siebie postawom autorów. W części zatytułowanej Obserwacje spotykają... więcej »

cena 45.00 zł
Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich - okładka książki

Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów

Roman Kochnowski, Jarosław Jastrzębski (red.)

Redaktorski tandem, jaki tworzą Roman Kochnowski i Jarosław Jastrzębski od pewnego czasu obdarowuje nas cennymi publikacjami dotyczącymi konfliktów morskich. Obaj są zresztą w tej dziedzinie autorami o uznanym dorobku. Same więc nazwiska nastrajać muszą optymistycznie... więcej »

cena 45.00 zł
Problemy i wyzwania współczesnych - okładka książki

Problemy i wyzwania współczesnych rodzin

Mateusz Szast (red.)

Praca stanowi zbiór artykułów na temat funkcjonowania współczesnych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem ich problemów, funkcji, oraz ról społecznych w ich ramach podejmowanych. Wyzwania te implikuje zawiły układ interakcji, pełnionych funkcji czy przynależności... więcej »

cena 28.00 zł
Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej - okładka książki

Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej

Bożena Popiołek, Janusz S. Nowak

Monografia stanowi niezwykle interesujące ujęcie obszernego tematu, który był dotychczas badany w stopniu fragmentarycznym. Autorzy proponują nie tylko wyczerpującą analizę urzędników, oficjalistów dworskich, rzemieślników, kupców oraz artystów skupionych... więcej »

cena 50.00 zł
Od rymu do wiersza. Refleksja nad - okładka książki

Od rymu do wiersza. Refleksja nad poezją dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)

Tom jako całość ujawnia już zupełnie nowe tendencje i trendy, jakie badacze odkrywają w poezji dla młodego odbiorcy, która okazuje się czułym sejsmografem rejestrującym wszystkie przesunięcie, ruchy i zmiany w dotychczasowym, mocno się dotąd trzymającym modelu... więcej »

cena 40.00 zł
Key competences for sustainability - okładka książki

Key competences for sustainability students’ perspective

Iwona Ocetkiewicz, Anna Mróz, Mirella Wyra

Key competences for sustainable development have been an important discussion theme in the recent years. In schools, they are objects of reflection of both students and teachers. They identify skills and competences in the area of sustainable development (SD)... więcej »

cena 35.00 zł
Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. - okładka książki

Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. Studium społeczno-pedagogiczne – odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej

Arkadiusz Żukiewicz

Oddawana do rąk Czytelników monografia nawiązuje do zamierzenia badawczego (w tym wydawniczego) podjętego w 2000 roku. Jego celem było przygotowanie naukowej analizy problematyki wpisującej się w dyskurs poświęcony teorii i odniesieniom praktycznym służby... więcej »

cena 38.00 zł
Kreatywność nauczycieli i uczniów - okładka książki

Kreatywność nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Beata Sufa

Publikacja dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest kreatywność człowieka, rozwijana w procesie edukacji. Autorka koncentruje się na kreatywności nauczyciela i uczniów na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Rozwój kreatywności, cenny z punktu widzenia potrzeb... więcej »

cena 28.00 zł
Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa - okładka książki

Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa

Natalia Kuriački-Góra

W polskiej rusycystyce i nie tylko długo czekaliśmy na syntetyczne opracowanie obejmujące cała twórczość dramaturgiczną autora „Tlenu”. Bez wątpienia monografia Natalii Kurjacki-Góry z powodzeniem wypełnia tę lukę. […] Podziw budzi przemyślana i klarowna koncepcja... więcej »

cena 32.00 zł
Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego - okładka książki

Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego sierpnia

Jacek Rozmus, Dorota Niedziałkowska, Tomasz Ryrych (red.)

W swych artykułach autorzy podjęli trud analizy wybranych utworów, podejmując różne zagadnienia trudnej, złożonej twórczości Czycza. Omówili zagadnienia związane z biografią poety, a zwłaszcza z jego legendą biograficzną, oraz kwestie edytorskie. Materiał... więcej »

cena 45.00 zł
Macierzyństwo. Studium z historii - okładka książki

Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich

Agnieszka Słaby

Książka jest bardzo ciekawa, nowatorska i oparta na imponującej kwerendzie źródłowej. Autorka dokonała wnikliwej i wielowątkowej analizy staropolskiego macierzyństwa […] ujawniła wiele dramatycznych niuansów, które pozwalają spojrzeć na ówczesne matki jak... więcej »

cena 55.00 zł