POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Kontraktowanie zamówień publicznych - okładka książki

Kontraktowanie zamówień publicznych przez samorząd terytorialny. Szkice z NEI

Marcin Kępa

Problematyka badawcza książki obejmuje zagadnienia kontraktowania robót budowlanych w zamówieniach publicznych, związanych z realizacją zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności uchwycone zostały napięcia, spowodowane konfliktami... więcej »

cena 45.00 zł
Ludność miasta Wieliczki w latach - okładka książki

Ludność miasta Wieliczki w latach 1591–1788

Jakub Pieczara

Głównym celem książki jest charakterystyka przemian demograficznych w Wieliczce na przestrzeni lat 1591–1788. Autor skupił się szczególnie na drugiej połowie XVIII wieku. Swoje zainteresowania skoncentrował na wszystkich składowych dynamiki biologicznej populacji... więcej »

cena 50.00 zł
MONARCHS’ COURT – PRIVATE COURT. - okładka książki

MONARCHS’ COURT – PRIVATE COURT. The Evolution of the Court Structure from the Middle Ages to the End of the 18th Century

Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska (red.)

This monograph provides insights into European courtly circles from the perspective of structural and cultural changes that took place both in the reigning monarch’s courts and in private circles from the Middle Ages to the end of the 18th century. Regardless... więcej »

cena 50.00 zł
Przedsiębiorczość społeczna wobec - okładka książki

Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego

Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł (red.)

[…] przygotowana monografia, która jest wynikiem współpracy wielu osób, stanowi interesujące, nowe i oryginalne rozwiązanie problemów nieustająco pojawiających się we współczesnych warunkach rozwijającej się gospodarki cyrkularnej. Cenne jest ukazanie nie... więcej »

cena 55.00 zł
Historia wychowania u progu XXI - okładka książki

Historia wychowania u progu XXI wieku. Potrzeby badań naukowych i wyzwania edukacyjne

Andrzej Meissner, Ryszard Ślęczka (red.)

Tematyka opisywana w monografii należy do stosunkowo rzadko podejmowanych i analizowanych w polskiej nauce, zarówno na gruncie historiografii pedagogicznej, jak i pedagogiki czy historii. Monografia skierowana jest przede wszystkim do historyków wychowania,... więcej »

cena 50.00 zł
Rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością - okładka książki

Rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wobec problemów wychowania

Izabella Gałuszka

Rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wobec problemów wychowania Celem badań uczyniono poszukiwanie zależności pomiędzy problemami wychowania ukazywanymi przez rodziców dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (GNI) niekorzystających... więcej »

cena 55.00 zł
Frankowicze. Problem czy nowy ruch - okładka książki

Frankowicze. Problem czy nowy ruch społeczny?

Grzegorz Dutka, Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi

Praca stanowi przykład pracy socjologicznej, która podejmuje ważki problem społeczny […]. Problemy osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w sektorze bankowym stanowią często przedmiot interpelacji poselskich oraz są przedmiotem licznych wniosków skierowanych... więcej »

cena 40.00 zł
Osobowe determinanty profesjonalnego - okładka książki

Osobowe determinanty profesjonalnego rozwoju nauczycieli. Badania porównawcze polsko-amerykańskie

Agnieszka Muchacka-Cymerman

Książka stanowi istotny wkład w zrozumieniu podejmowania przez nauczycieli różnorodnych form doskonalenia siebie i swojego rozwoju zawodowego. Napisana jest z myślą o nauczycielach, jakości ich profesjonalnego przygotowania do pracy wychowawczo‑dydaktycznej.... więcej »

cena 40.00 zł
Mediolingwistyka. Dekadę później - okładka książki

Mediolingwistyka. Dekadę później

Bogusław Skowronek

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako... więcej »

cena 45.00 zł
Zabobony, magia, sekty, subkultury. - okładka książki

Zabobony, magia, sekty, subkultury. W trosce o wychowanie chrześcijańskie

Dariusz Adamczyk

Autor podejmuje tematykę wychowania chrześcijańskiego z perspektywy interdyscyplinarnej, wskazując na zagrożenia współczesności. Aspekty teologiczne, biblijne, filozoficzne, etyczne, pedagogiczne i psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc spójną... więcej »

cena 35.00 zł
Ruch islamistyczny w konflikcie - okładka książki

Ruch islamistyczny w konflikcie syryjskim 2011-2021

Przemysław Mazur

Książka odnosi się do ważnego zagadnienia, jakim jest wojna w Syrii i aktywność na jej terenie organizacji islamistycznych. Wiedza na ten temat pozwala zrozumieć powody trwania wojny na terenie Syrii i poznać mnogość graczy niepaństwowych w tym konflikcie... więcej »

cena 80.00 zł
Podręcznik retoryki - okładka książki

Podręcznik retoryki

Bice Mortara Garavelli, tłum. Magdalena Ryszka Kurczab

Podręcznik retoryki więcej »

cena 66.00 zł
Fenomen pokoju - okładka książki

Fenomen pokoju

Dariusz Adamczyk, Janusz Sytnik-Czetwertyński

Autorzy opisali pojęcie pokoju z różnych perspektyw, zarówno badawczych o charakterze historycznym, jak też analitycznym. Przytoczone przykłady wybitnych filozofów unaoczniają zawiłości omawianych problemów, pozwalając zrozumieć przynajmniej niektóre podejścia... więcej »

cena 35.00 zł
Etyczne aspekty pracy psychologa - okładka książki

Etyczne aspekty pracy psychologa

Jan L. Franczyk

Książka będzie cenna zarówno dla środowiska aktywnych zawodowo psychologów, jak i studentów psychologii przygotowujących się do wykonywania tego zawodu zaufania społecznego. Zawarty w pracy przegląd filozoficznych stanowisk dotyczących etyki i moralności tworzy... więcej »

cena 35.00 zł
Przestrzenny wymiar drugiego przejścia - okładka książki

Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie

Sławomir Kurek

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą... więcej »

cena 45.00 zł
Zaciętość dumy w osamotnieniu. - okładka książki

Zaciętość dumy w osamotnieniu. Konopnicka i inne

Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędłakowska, Paulina Żarnecka (red.)

Zawarte w monografii teksty to efekt wspólnej refleksji nad życiem i twórczością dziewiętnastowiecznych pisarek, podjętej przez badaczy reprezentujących wiodące ośrodki akademickie w kraju i różne pokolenia licealistów, poprzez studentów i doktorantów, po... więcej »

cena 45.00 zł
University of the National Education - okładka książki

University of the National Education Commission of Krakow’s Recommendation book on the creation of Local Support Groups in crisis situations

Damian Liszka, Paweł Walawender

Autorzy wypracowali rekomendacje na temat tworzenia Lokalnych Grup Wsparcia, wspierających społeczeństwo w okresach wdrożenia edukacji zdalnej w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza na tzw. „peryferyjnych” obszarach. Publikacja będzie stanowiła cenny przyczynek... więcej »

cena 20.00 zł
O krzywdzie dziecka. Aktualność - okładka książki

O krzywdzie dziecka. Aktualność etyki Janusza Korczaka i Marii Montessori

Dorota Probucka, Anna Kamińska-Malandain

Publikacja podkreśla fenomen „ślepoty dorosłego”, jego nieczułości i niezrozumienia osoby dziecka. Kwestia aktualności etyki Korczaka oraz Montessori w ujęciu autorek wyraża się przed wszystkim jako przeciwdziałanie zobojętnieniu, utracie wrażliwości na krzywdę... więcej »

cena 35.00 zł
New research directions in pedagogy - okładka książki

New research directions in pedagogy

Norbert G. Pikuła (red.), Joanna M. Łukasik (red.), Katarzyna Jagielska (red.)

Conducting research is a particular challenge for the PhD students who start their scientific career. Therefore, their active participation in the courses offered by a doctoral school, as well as cooperation with the scientific supervisors of their thesis,... więcej »

cena 35.00 zł
O prawdomówności i kłamstwie w - okładka książki

O prawdomówności i kłamstwie w dziennikarstwie i relacjach międzyludzkich

Dorota Probucka, Anna Kamińks-Malandain, Ewa czerwińska-Jakimiuk, Dorota Czakon-Tralski

Opracowanie próbą opisu i  analizy komunikowania się w relacjach międzyludzkich i dziennikarstwie  w aspekcie prawdomówności i kłamstwa. Nie ma tu znaczenia na jakim poziomie przebiega komunikowanie, ważne natomiast jest w jaki sposób ono przebiega, jaka przestrzeń... więcej »

cena 35.00 zł
Podstawy pracy socjalnej. Od teorii - okładka książki

Podstawy pracy socjalnej. Od teorii do praktyki

Józef Młyński

Monografia stanowi wprowadzenie do tematyki nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej. Autor podkreśla jak bardzo konieczne jest przypomnienie roli pracy socjalnej, jej punktu widzenia, zrozumienie jej podstawowych atrybutów, punktów wyjścia,... więcej »

cena 35.00 zł