Biologia, chemia

Wyniki 1 - 19 spośród 19

Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego

Katarzyna Możdżeń
stron: 128
oprawa miękka

W pracy podjęto próbę poznania mechanizmów regulacji oraz modyfikacji przebiegu wybranych procesów życiowych trzech pospolitych gatunków mchów: Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop., Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm., Pleurozium schreberi (Willd.... więcej »

cena 16.00 zł

Wpływ opóźnionego zasiedlania budynków pisklętami i zróżnicowanej temperatury odchowu na reakcję fizjologiczną, produkcyjną i behawioralną kurcząt brojlerów. Seria: Prace Monograficzne 717

Renata Muchacka
stron: 136
oprawa miękka

Monografia podejmuje bardzo ważną problematykę badań nad wpływem dobrostanu kurcząt brojlerów (w okresie wylęgu) na wyniki ich odchowu. Ma charakter aplikacyjny, wychodzi naprzeciw rozporządzeniom w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków... więcej »

cena 11.00 zł

Selenium supplementation during thermal stress for improving the welfare of laying hens, quality of eggs and newly hatched chicks

Renata Muchacka
stron: 98
oprawa miękka

Monografia podejmuje bardzo ważną problematykę badań nad wpływem dobrostanu kurcząt brojlerów (w okresie wylęgu) na wyniki ich odchowu. Ma charakter aplikacyjny, wychodzi naprzeciw rozporządzeniom w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków... więcej »

cena 11.00 zł

Natura – Człowiek – Media

Andrzej Kornaś, Katarzyna Potyrała
stron: 202
oprawa miękka

Monografia podejmuje bardzo ważną problematykę badań nad wpływem dobrostanu kurcząt brojlerów (w okresie wylęgu) na wyniki ich odchowu. Ma charakter aplikacyjny, wychodzi naprzeciw rozporządzeniom w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków... więcej »

cena 18.00 zł

Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea) distribution in Poland. Seria: Prace Monograficzne nr 679

Mieczysław Mazur
stron: 258
oprawa miękka

Obszerne opracowanie na temat rozprzestrzeniania 116 gatunków kserotermicznych ryjkowców oraz ich hipotetetycznych szlaków migracyjnych na terenie Polski. W tabelach zamieszczono wszystkie istotne informacje dotyczące poszczególnych gatunków, m.in. dotyczące... więcej »

cena 30.00 zł

Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce

Mieczysław Mazur
stron: 348
oprawa miękka

W publikacji przedstawiono 152 gatunki z podrodziny Entiminae. Podstawowymi źródłami danych były publikacja faunistów działających na terenie Polski od połowy XIX wieku do współczesności oraz zbiór autora założony w 1976 roku i uzupełniany do chwili obecnej.... więcej »

cena 19.00 zł

Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski. Zróżnicowanie i klasyfikacja zasięgów. Seria: Prace Monograficzne 767

Mieczysław Mazur
stron: 199
oprawa miękka

Opracowanie obejmuje 65 gatunków Otiorhynchini. Głównym przedmiotem badań autora było zróżnicowanie w zakresie lokalizacji zasięgów poziomych. Oprócz obszernego materiału faktograficznego zawiera ono także propozycję klasyfikacji zasięgów, opartą na oryginalnej... więcej »

cena 24.00 zł

Magnoliophytina (Okrytonasienne). Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć terenowych z systematyki roślin okrytonasiennych dla studentów biologii

Beata Barabasz-Krasny
stron: 142
oprawa miękka

Skrypt dzieli się na trzy części. Pierwsza stanowi wstęp do systematyki. Autorka podaje jej historię, omawia główne pojęcia systematyczne, pisze o metodach badań taksonomii. Druga część to przegląd wybranych roślin, z krótkimi ich opisami, trzecia natomiast... więcej »

cena 18.00 zł

Bendiocarb. Pesticide exposure and toxicity in animals

Eva Petrovova, Robert Stawarz, Agnieszka Greń
stron: 198
oprawa miękka

Książka jest zbiorem artykułów omawiających problemy związane z wykorzystywaniem w środowisku pestycydów. Przedstawia rodzaje, charakterystykę, zastosowanie, ryzyko i korzyści związane z używaniem pestycydów, a także ich wpływ na organizmy żywe - na przykładzie... więcej »

cena 19.00 zł

Przez edukację do zrównoważonego rozwoju

Alicja Walosik
stron: 258
oprawa miękka

Autorka reprezentuje niezbyt liczną w Polsce grupę dydaktyków szkoły wyższej w zakresie biologii i ochrony środowiska. Podjęła się zadania sformułowania wymagań programowych dotyczących kształcenia ekologicznego i środowiskowego na bazie edukacji na rzecz... więcej »

cena 25.00 zł

Paramecium jako organizm modelowy w badaniach farmakologicznych

Magdalena Greczek-Stachura
stron: 108
oprawa miękka

W komórkach pierwotniaków stwierdzono występowanie związków przypominających neuroprzekaźniki czy hormony kręgowców. Serotonina czy biogenne aminy, zwane niekiedy feromonami, mogą regulować wiele procesów, takich jak metabolizm glukozy, fagocytozę, regenerację... więcej »

cena 9.00 zł

Wpływ ziół na niektóre gatunki chrząszczy szkodliwe w magazynach i przechowalniach

Małgorzata Kłyś
stron: 532
oprawa twarda

Celem badań Autorki było określenie wpływu sproszkowanych ziół wybranych gatunków na dynamikę liczebności, śmiertelność oraz strukturę liczebności płci trzech gatunków chrząszczy szkodników. Oprócz wartości naukowej wyniki tych badań miały cel praktyczny,... więcej »

cena 12.29 zł

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Podręcznik dla studentów kierunków przyrodniczych

Magdalena Greczek-Stachura, Tomasz Bator
stron: 126
oprawa miękka

W podręczniku przedstawiono podstawowe zagadnienia mikrobiologiczne, uzupełnione o najnowszy stan wiedzy, a mianowicie budowę bakterii, metody analizy ilościowej mikroorganizmów, podstawowe procesy metaboliczne oraz nowoczesne metody typowania i identyfikacji... więcej »

cena 15.00 zł

Wizualizacja w chemii i nauczaniu chemii

Małgorzata Nodzyńska
stron: 232
oprawa miękka

Książka przybliża wybrane, sprawdzone w pracy badawczej metody zastosowania obrazowania z różnych dziedzin chemii oraz ukazuje wpływ rysunków i innych środków wizualnych na efektywność nauczania chemii na różnych szczeblach edukacji. Autorka proponuje nowy... więcej »

cena 32.00 zł

Toxicity of Heavy Metals to Biological Systems. A monograph

stron: 78
oprawa miękka

Książka przybliża wybrane, sprawdzone w pracy badawczej metody zastosowania obrazowania z różnych dziedzin chemii oraz ukazuje wpływ rysunków i innych środków wizualnych na efektywność nauczania chemii na różnych szczeblach edukacji. Autorka proponuje nowy... więcej »

cena 10.00 zł

Pojęcia i definicje chemiczne w ujęciu kognitywistycznym

Małgorzata Nodzyńska
stron: 194
oprawa miękka

Praca jest ukierunkowana na jeden z najważniejszych czynników kształcenia, tj. głębsze uwzględnienie indywidualności ucznia w dziedzinie rozumienia pojęć i ich kontekstów. Autorka przechodzi od problemów ogólnych poprzez opis konkretnych metod i przykładów... więcej »

cena 19.95 zł

Fizjologiczne właściwości hespedryny w modelowym układzie cukrzycy streptozotocynowej u myszy

Bogdan Koczanowski
stron: 110
oprawa miękka

Autor prowadził badania eksperymentalne na samcach myszy białej szczepu swiss przy zastosowaniu zwierzęcego modelu cukrzycy indukowanej streptozotocyną, aby określić wpływ hesperydyny na zawartość istotnych markerów stresu oksydacyjnego. Badania te miały dostarczyć... więcej »

cena 13.65 zł

Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki. Seria: Prace monograficzne 985

Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska
stron: 275
oprawa miękka

Monografia Edukacja przyrodnicza. W kręgu teorii i praktyki poświęcona jest dobrym praktykom w edukacji, ukazującym możliwości i sposoby dostosowania kształcenia z zakresu przyrody, biologii, chemii i ochrony środowiska do współczesnych potrzeb i zadań prowadzących... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Dung Beetles of the Polish Carpathians. Seria: Prace monograficzne 893

Andrzej Górz
stron: 134
oprawa miękka

Autor przeprowadził szeroko zakrojone badania nad koprofagicznymi chrząszczami należącymi do nadrodziny Scarabaeidae na terenie polskich Karpat. Praca oprócz informacji stricte entomologicznych, faunistycznych i ekologicznych zawiera szereg danych o dużym... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA