Nauki o polityce i administracji

Wyniki 1 - 23 spośród 23

Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w nowym zintegrowanym planowaniu. Szanse i wyzwania dla Polski

Beata Stelmach-Fita
stron: 434
oprawa miękka

Znaczenie recenzowanych badań i opublikowanie ich w tej monografii jest nie do przecenienia dla przyszłości. Podsumowując listę walorów pracy dodać należy, że dla właściwych decyzji planistycznych niezbędne jest dogłębne rozpoznanie zarówno stanu istniejącego... więcej »

cena 49.00 zł

Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego

Rafał Kopeć
stron: 528
oprawa miękka

Przedmiotem pracy jest militaryzacja kosmosu rozumiana jako wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do celów militarnych. Militarny wymiar zastosowań kosmicznych to kwestia istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym. Równocześnie... więcej »

cena 40.00 zł

Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego

Magdalena Madeja, Karolina Smętkiewicz
stron: 170
oprawa miękka

Opracowanie ma charakter studium przypadku i odnosi się do badania wieloaspektowych przemian, które dokonały się na Zabłociu po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych z lat współczesnych, zachodzących pod wpływem podjętych działań rewitalizacyjnych... więcej »

cena 39.00 zł

Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim

Mateusz Ćwikła, Bożena Wójtowicz
oprawa twarda

Opracowanie ma charakter studium przypadku i odnosi się do badania wieloaspektowych przemian, które dokonały się na Zabłociu po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych z lat współczesnych, zachodzących pod wpływem podjętych działań rewitalizacyjnych... więcej »

cena 20.00 zł

Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990

Stanisław Kilian
stron: 278
oprawa miękka

Opracowanie ma charakter studium przypadku i odnosi się do badania wieloaspektowych przemian, które dokonały się na Zabłociu po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych z lat współczesnych, zachodzących pod wpływem podjętych działań rewitalizacyjnych... więcej »

cena 25.00 zł

Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku

Rafał Klepka
stron: 396
oprawa miękka

Monografia będzie przydatna nie tylko dla osób zainteresowanych stronni¬czością polskich mediów w badanym okresie, ale też stanowić źródło wiedzy na temat stronniczości politycznej środków komunikowania w ogóle oraz wskazówkę metodologiczną dla pragnących... więcej »

cena 29.00 zł

Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę we Włoszech epoki odrodzenia

Alessandro Campi
oprawa miękka

Książka to trzecie zagraniczne wydanie dzieła poświęconego zagadnieniu spisków w traktatach politycznych Niccolò Machiavellego. Jest ono rezultatem działalności badawczej Zespołu "Italian Studies" na Uniwersytecie Pedagogicznym. To tłumaczenie nie tylko pracy... więcej »

cena 24.00 zł

Minorities in the USA. Past and present

Kamila Ziółkowska-Weiss
oprawa miękka

Książka to trzecie zagraniczne wydanie dzieła poświęconego zagadnieniu spisków w traktatach politycznych Niccolò Machiavellego. Jest ono rezultatem działalności badawczej Zespołu "Italian Studies" na Uniwersytecie Pedagogicznym. To tłumaczenie nie tylko pracy... więcej »

cena 19.00 zł

Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych. Seria: Prace monograficzne 996

Damian Gil, Andrzej Piasecki
stron: 146
oprawa miękka

Książka to trzecie zagraniczne wydanie dzieła poświęconego zagadnieniu spisków w traktatach politycznych Niccolò Machiavellego. Jest ono rezultatem działalności badawczej Zespołu "Italian Studies" na Uniwersytecie Pedagogicznym. To tłumaczenie nie tylko pracy... więcej »

cena 18.00 zł

Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych. Seria: współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości

Damian Gil, Andrzej Piasecki
stron: 244
oprawa miękka

Książka to trzecie zagraniczne wydanie dzieła poświęconego zagadnieniu spisków w traktatach politycznych Niccolò Machiavellego. Jest ono rezultatem działalności badawczej Zespołu "Italian Studies" na Uniwersytecie Pedagogicznym. To tłumaczenie nie tylko pracy... więcej »

cena 18.00 zł

Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów. Seria: Prace monograficzne 934

Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała
stron: 190
oprawa miękka

Monografia dotyczy zagrożeń związanych z patologicznym użyciem internetu. Młode pokolenie to pierwsze w dziejach ludzkości, którego życie jest silnie związane ze światem mediów elektronicznych. Książka adresowana głównie do studentów kierunków pedagogicznych,... więcej »

cena 21.00 zł

Etyka w coachingu. Źródła efektywnego zarządzania. Seria: Prace monograficzne 927

Tatiana Krawczyńska-Zaucha
stron: 184
oprawa miękka

Pierwsza w Polsce książka na temat etyki w coachingu. Umożliwia spojrzenie na etykę z szerszej perspektywy, nie jako na miejsce, gdzie coach może jedynie szukać rozwiązań ewentualnych dylematów etycznych, ale na czasoprzestrzeń koherentną z samym coachingiem,... więcej »

cena 28.11 zł

W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych. Seria: Prace Monograficzne 901

Damian Gil, Andrzej K. Piasecki
stron: 252
oprawa miękka

Książka to kolejna już pozycja zawierająca badania karnistów i cywilistów nad aktualnymi problemami procesowymi. Autorzy skupiają się na nowelizacji kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania cywilnego. Dokonują również oceny przepisów pozakodeksowych... więcej »

cena 18.00 zł

Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia

Rafał Kopeć
stron: 179
oprawa miękka

Autor omawia militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia, a także podejmuje próbę oceny skuteczności poszczególnych metod, przy zastrzeżeniu, że jednoznaczna i niebudząca wątpliwości ocena nie jest możliwa. Jego celem było też zbadanie... więcej »

cena 19.00 zł

Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji

Bogusław Skworonek, Elżbieta Rudnicka-Fira
stron: 270
oprawa miękka

Poszczególne artykuły zamieszczone w tym tomie przede wszystkim opisują zjawiska nieakceptowane przez obowiązującą normę (obyczajową, estetyczną, etyczną, językową) w tak różnych przestrzeniach kultury, jak współczesny dramat, prasa codzienna, literatura najnowsza,... więcej »

cena 23.00 zł

Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej

Jadwiga Mazur
stron: 362
oprawa miękka

Studium teoretyczno-empiryczne z zakresu socjologii organizacji i zarządzania oraz socjologii komunikowania. Autorka szuka w niej odpowiedzi na pytanie, jakim zmianom i pod wpływem jakich czynników uległy sposoby komunikowania się policji ze społeczeństwem... więcej »

cena 28.00 zł

Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości

Magdalena Campion
stron: 316
oprawa miękka

Autorka analizuje zjawisko przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym w całej złożoności. Omawia podmioty mające wpływ na rozwój przedsiębiorczości, podkreślając, że samorząd lokalny jest ważnym partnerem we wspieraniu działań na rzecz dobra wspólnego.... więcej »

cena 27.00 zł

Słownictwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939

Marta Karamańska
stron: 180
oprawa miękka

Założeniem Autorki było pokazanie słownictwa i frazeologii kluczowej dla międzywojennego dyskursu politycznego oraz określenie stopnia stabilizacji znaczeń badanych jednostek i ich modyfikacji semantycznych. Ze względu na charakter tematu, praca wykracza poza... więcej »

cena 16.80 zł

Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów

Tomasz Goban-Klas
stron: 168
oprawa miękka

Praca stanowi przydatne Kompedium wiedzy o mediach. [...] Jest popularnym zarysem, o wartkiej narracji, czyta się ją przyjemnie. Nazwisko autora, znawcy mediów, jest dobrą rekomendacją dla czytelnika. [...] Dobrym pomysłem jest opracowana przez Zbigniewa Bauera... więcej »

cena 18.90 zł

Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020

Łukasz Zweiffel, Beata Langer
stron: 128
oprawa miękka

Praca stanowi przydatne Kompedium wiedzy o mediach. [...] Jest popularnym zarysem, o wartkiej narracji, czyta się ją przyjemnie. Nazwisko autora, znawcy mediów, jest dobrą rekomendacją dla czytelnika. [...] Dobrym pomysłem jest opracowana przez Zbigniewa Bauera... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe

Marek Klimek
stron: 156
oprawa miękka

Praca stanowi przydatne Kompedium wiedzy o mediach. [...] Jest popularnym zarysem, o wartkiej narracji, czyta się ją przyjemnie. Nazwisko autora, znawcy mediów, jest dobrą rekomendacją dla czytelnika. [...] Dobrym pomysłem jest opracowana przez Zbigniewa Bauera... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772

Marcin Gadocha
stron: 227
oprawa miękka

Praca stanowi przydatne Kompedium wiedzy o mediach. [...] Jest popularnym zarysem, o wartkiej narracji, czyta się ją przyjemnie. Nazwisko autora, znawcy mediów, jest dobrą rekomendacją dla czytelnika. [...] Dobrym pomysłem jest opracowana przez Zbigniewa Bauera... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego

Andrzej Żebrowski
stron: 560
oprawa twarda

Andrzej Żebrowski jest prekursorem badań nad współczesnymi służbami specjalnymi. Jego najnowsza, nowatorska praca ukazuje mało znane zagadnienia w sposób kompleksowy. Autor odwołał się do dorobku kilku dziedzin wiedzy, w tym prawa, zwłaszcza prawa międzynarodowego... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA