Pełna oferta księgarni (M)

Wyniki 1 - 28 spośród 40

MONARCHS’ COURT – PRIVATE COURT. The Evolution of the Court Structure from the Middle Ages to the End of the 18th Century

Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
stron: 282
oprawa miękka

This monograph provides insights into European courtly circles from the perspective of structural and cultural changes that took place both in the reigning monarch’s courts and in private circles from the Middle Ages to the end of the 18th century. Regardless... więcej »

cena 50.00 zł

Mediolingwistyka. Dekadę później

Bogusław Skowronek
stron: 226
oprawa miękka

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako... więcej »

cena 45.00 zł

Moja Lodoïska

Alain Van Crugten, Wojciech Prażuch
oprawa miękka

Zanurzona w autentycznych wydarzeniach Wielkiej Rewolucji Francuskiej powieść Alaina Van Crugtena niewątpliwie zaskoczy polskiego odbiorcę dużą liczbą paryskich „poloników”: odniesień do Mickiewicza, do Wielkiej Emigracji czy Hotelu Lambert. Bohaterem Mojej... więcej »

cena 35.00 zł

Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich

Agnieszka Słaby
stron: 754
oprawa miękka

Książka jest bardzo ciekawa, nowatorska i oparta na imponującej kwerendzie źródłowej. Autorka dokonała wnikliwej i wielowątkowej analizy staropolskiego macierzyństwa […] ujawniła wiele dramatycznych niuansów, które pozwalają spojrzeć na ówczesne matki jak... więcej »

cena 55.00 zł

Moje rymowanki i wiersze - te dawne i te dzisiejsze

Anna Medwecka-Kornaś
stron: 134
oprawa miękka

Książka jest bardzo ciekawa, nowatorska i oparta na imponującej kwerendzie źródłowej. Autorka dokonała wnikliwej i wielowątkowej analizy staropolskiego macierzyństwa […] ujawniła wiele dramatycznych niuansów, które pozwalają spojrzeć na ówczesne matki jak... więcej »

cena 29.00 zł

Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego

Rafał Kopeć
stron: 528
oprawa miękka

Przedmiotem pracy jest militaryzacja kosmosu rozumiana jako wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do celów militarnych. Militarny wymiar zastosowań kosmicznych to kwestia istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym. Równocześnie... więcej »

cena 40.00 zł

Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska

Barbara Obtułowicz
stron: 588
oprawa twarda

Najnowsza propozycja Barbary Obtułowicz doskonale wpisuje się w dotychczasowy cykl biografii przygotowanych przez krakowską badaczkę, podobnie jak wcześniejsze pozycje książkowe, oferując wielowymiarowy obraz postaci niezwykle ciekawej: kobiety, przedstawicielki... więcej »

cena 50.00 zł

Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności

Dariusz Adamczyk
stron: 158
oprawa miękka

Książka stanowi ważne kompendium wiedzy na temat wychowania szczególnego – bo do odpowiedzialności. Z racji podjętych zagadnień szczegółowych jest również fundamentalnym źródłem holistycznego ujęcia tego procesu, gdzie wychowanie tylko przyzwoitego obywatela... więcej »

cena 21.00 zł

Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena w teorii wychowania. Tom 1

Marta Krupska
stron: 262
oprawa miękka

Książka podejmuje temat dotyczący metodologicznych opracowań badań pedagogiki fenomenologicznej wraz z ich możliwością wykorzystania do konkretnych działań wychowawczych w budowaniu relacji pedagogicznej. Monografia jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem... więcej »

cena 23.00 zł

Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska

Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak, Dorota Szczęśniak
oprawa miękka

Pierwsza polska monografia dotyczącą autora Niekończącej się historii. Dla wszystkich zainteresowanych literaturą dziecięcą to lektura obowiązkowa. Książka będzie też ważna dla badaczy przekładu literackiego, dla czytelników pragnących poznać lepiej literaturę... więcej »

cena 29.00 zł

Minorities in the USA. Past and present

Kamila Ziółkowska-Weiss
oprawa miękka

Pierwsza polska monografia dotyczącą autora Niekończącej się historii. Dla wszystkich zainteresowanych literaturą dziecięcą to lektura obowiązkowa. Książka będzie też ważna dla badaczy przekładu literackiego, dla czytelników pragnących poznać lepiej literaturę... więcej »

cena 19.00 zł

Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia. Seria: Prace monograficzne 929

Marzena Błasiak-Tytuła
stron: 292
oprawa miękka

Monografia podejmuje problematykę, która dotyczy zagadnień związanych z rozwojem sprawności językowych dzieci bilingwalnych. Autorka zmierzyła się z niełatwymi wyzwaniami, jakie stawiają przed specjalistami od oceny rozwoju mowy, czyli logopedami, coraz liczniejsze... więcej »

cena 29.00 zł

MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego

Agnieszka Walecka-Rynduch
stron: 344
oprawa miękka

Pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone MediaPolis w kontekście komunikowania politycznego. Będzie to pozycja interesująca dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych i nauk humanistycznych,... więcej »

cena 32.00 zł

Marionnettes douloureuses. Analyse qualificative et fonctionnelle des personnages dans les drames d’Eugene lonesco

Halina Chmiel-Bożek
stron: 312
oprawa miękka

Wśród francuskich dramatopisarzy drugiej połowy XX wieku Eugène Ionesco uchodzi za czołowego przedstawiciela tzw. antyteatru lub teatru absurdu. Autorka uwagę skupiła głównie na postaciach, które stają się pozbawionymi tożsamości marionetkami, poruszającymi... więcej »

cena 29.00 zł

Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956-1970. Seria: Prace monograficzne 891

Agnieszka Chłosta-Sikorska
stron: 456
oprawa miękka

Autorka zarysowała portret zbiorowy kobiet żyjących w Nowej Hucie w latach 1956–1970. Ukazała szereg ciekawych informacji na temat realiów Polski w okresie, gdy I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka.... więcej »

cena 34.00 zł

Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR

Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi
stron: 200
oprawa miękka

Opracowanie mieści się w naukowej „konwencji” socjologicznej analizy funkcjonowania grup dyspozycyjnych. Autorki podejmują też rozważania dotyczące zarządzania kryzysowego polegającego na podejmowaniu działań w sytuacjach wystąpienia zagrożeń ze strony przyrody... więcej »

cena 21.00 zł

Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Maria Kościółek, Danuta Wolska
oprawa miękka

Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian społecznych w pedagogice specjalnej. Stanowi ważny i udokumentowany analizami teoretyczno-badawczymi wkład w rozwój współczesnej teorii i praktyki terapii i wsparcia osób z... więcej »

cena 23.75 zł

Między rymem a Muzą. Seria: Prace Monograficzne 795

Tadeusz Budrewicz
stron: 264
oprawa miękka

Autor "bohaterami" tomu uczynił utwory poetyckie, których nie tylko nie znajdziemy w dostępnych antologiach dziewiętnastowiecznej liryki, ale też które do tej pory nie były przedmiotem ani analizy poetologicznej, ani refleksji historyczno-literackiej. Tadeusz... więcej »

cena 24.00 zł

Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha. Seria: Prace Monograficzne 817

Angela Bajorek
stron: 358
oprawa miękka

Obszerne studium poświęcone twórczości Janoscha, znanego ze słynnych w świecie książek ilustrowanych dla dzieci. Autorka obejmuje dociekaniami wszystkie dzieła twórcy, jego biografię, recepcję, wypowiedzi prasowe i wywiady, w tym wywiady, których udzielił... więcej »

cena 29.00 zł

Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne. Seria: Prace Monograficzne 757

Kazimierz Karolczak, Konrad Meus, Peter Koval
stron: 382
oprawa miękka

Badanie genezy, przebiegu i skutków procesów modernizacyjnych miast już od kilkudziesięciu lat zajmuje uwagę naukowców różnych dyscyplin. Autorzy w celu ukazania interesujących procesów sięgali po konkretne przykłady miast Europy Środkowej cechujących się... więcej »

cena 40.16 zł

Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia

Rafał Kopeć
stron: 179
oprawa miękka

Autor omawia militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia, a także podejmuje próbę oceny skuteczności poszczególnych metod, przy zastrzeżeniu, że jednoznaczna i niebudząca wątpliwości ocena nie jest możliwa. Jego celem było też zbadanie... więcej »

cena 19.00 zł

Metody obrazowania pracy mózgu w perspektywie pedagogiki specjalnej. Wybrane zagadnienia

Jolanta Zielińska
stron: 166
oprawa miękka

Praca stanowi głos w dyskusji nad teoretycznym rozwojem nowych dyscyplin naukowych przydatnych w pedagogice specjalnej. Pokazuje możliwości wykorzystania neuronauk w naukach pedagogicznych, zwłaszcza w edukacji, terapii, opiece i wspomaganiu. Ukazuje, jak... więcej »

cena 20.00 zł

Mussolini - Hitler - Franco. Ich polityka wewnętrzna i zagraniczna w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego

Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
stron: 303
oprawa miękka

Autorka skupiła uwagę na recepcji w Polsce przemian, których inspiratorami byli faszystowscy przywódcy Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Spojrzenie na wydarzenia o historycznym znaczeniu przez pryzmat współczesnej im prasy, przeniesienie się w tamtą epokę dzięki... więcej »

cena 23.00 zł

Magnoliophytina (Okrytonasienne). Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć terenowych z systematyki roślin okrytonasiennych dla studentów biologii

Beata Barabasz-Krasny
stron: 142
oprawa miękka

Skrypt dzieli się na trzy części. Pierwsza stanowi wstęp do systematyki. Autorka podaje jej historię, omawia główne pojęcia systematyczne, pisze o metodach badań taksonomii. Druga część to przegląd wybranych roślin, z krótkimi ich opisami, trzecia natomiast... więcej »

cena 18.00 zł

Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej - uwarunkowania nieobecności

Iwona Czaja-Chudyba
stron: 372
oprawa miękka

Praca ma charakter teoriopoznawczy oraz badawczy. Wynikające z badań wnioski potwierdzają potrzebę uświadamiania nauczycielom ważności wprowadzania konstruktywnego krytycyzmu do procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego ważna i aktualna staje się... więcej »

cena 35.00 zł

Metodologia matematyki jako przedmiot badań antropomatematycznych

Anna K. Żeromska
stron: 186
oprawa miękka

Głównym celem pracy jest poznanie uwarunkowań procesu nauczania-uczenia się matematyki, aby można było postawić diagnozę kryzysu w zakresie nauczania tego przedmiotu na różnych poziomach edukacji. Autorce zależy na humanizacji obrazu matematyki w jej szkolnym... więcej »

cena 21.26 zł

Mediolingwistyka. Wprowadzenie

Bogusław Skworonek
stron: 286
oprawa miękka

Autor uważa, że pojawia się konieczność zarysowania ram nowej subdyscypliny lingwistycznej, w której język charakterystyczny dla poszczególnych technologii medialnych traktowany byłby jak bardzo specyficzna, posiadająca własne cechy dystynktywne praktyka poznawcza... więcej »

cena 17.80 zł

Metamorfozy parlamentu westminsterskiego do połowy XVIII wieku

Andrzej Jaeschke
stron: 288
oprawa twarda

Parlament brytyjski uważany jest - w kręgu kultury europejskiej oraz państw postkolonialnych - za modelowy i odwzorowany w szeregu systemów ustrojowych mniej lub bardziej naśladowczo. Jest powszechnie traktowany jako instytucja prototypowa i z tego powodu... więcej »

cena 39.31 zł