Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym - okładka książki

Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym

Autor: Sławomir Kurek, Milena Lange

Autorzy zaprezentowali obserwacje zmian w zachowaniach prokreacyjnych dla lat 19902010, przyjmując jako punkt odniesienia dla sytuacji w Polsce zjawiska występujące w tym względzie w innych krajach europejskich, zwłaszcza tych najludniejszych. W pracy zastosowano kilka rodzajów miar (m.in. współczynnik dzietności teoretycznej, sumaryczny i grupowy współczynnik płodności, średni wiek matek w momencie wydawania na świat dzieci, udział urodzeń pozamałżeńskich). Autorzy główny nacisk położyli na zbadanie zmian zachowań prokreacyjnych nie tylko w układzie regionalnym Polski, ale też w przestrzeni wielkomiejskiej, tj. regionach miejskich największych miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania.

Oprawa miękka
Rok wydania 2013
Ilość stron 160
Wymiar [mm] 170x240
EAN 9788372718129
ISBN 978-83-7271-812-9
Data 2013-11-19
ID 275199
cena 21.00 zł
Autor także

Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie

Sławomir Kurek

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą... więcej »

cena 45.00 zł

Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Seria: Prace Monograficzne 724

Sławomir Kurek, Jadwiga Gałka, Mirosław Wójtowicz

Autorzy podjęli próbę określenia wpływu suburbanizacji na szereg zjawisk o podłożu demograficznym, społecznym oraz funkcjonalnym, rozgrywających się w przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczególny walor posiadają Badania postaw prokreacyjnych... więcej »

cena 32.00 zł