Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020 - okładka książki

Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020

Autor: Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano

Publikacja […] jest zestawieniem nie tylko różnych perspektyw filozoficznych, ale i różnych instrumentariów badawczych. Teksty zostały zebrane w trzech działach odpowiadających różniącym się od siebie postawom autorów.
W części zatytułowanej Obserwacje spotykają się ze sobą trzy spojrzenia, których autorzy starają się o bezstronne, syntetyczne ujęcie niezwykle złożonej i wielowymiarowej problematyki metafizyczności przy zastosowaniu odmiennych metod opisu.
Druga część tomu nosząca tytuł Konstatacje obejmuje teksty powstałe przy spojrzeniu z nieco innej perspektywy. Artykuły te napisano w sposób bardziej zaangażowany i bliższy konkretnym postawom artystycznym. Są to głosy mówiące o sztuce bazującej na konstatacji tajemnicy, o twórczości wynikającej z imperatywu immanentnie związanego z kondycją człowieka, zmuszającego do stawiania pytań natury metafizycznej.
Część Świadectwa jest natomiast zbiorem głosów wprost afirmatywnie odnoszących się do artystycznych reprezentacji sfery metafizycznej. Część z nich opowiada się wręcz za formatami twórczości i krytyki artystycznej powiązanymi z wrażliwością religijną, co wydaje się być próbą współczesnego nawiązania do rozumienia sztuki rodem z lat 80. XX wieku, z okresu stanu wojennego w Polsce i ponownego zbliżenia sztuki współczesnej do paradygmatu chrześcijaństwa.

Oprawa miękka
Rok wydania 2023
Ilość stron 256
Wymiar [mm] 167x240
EAN 9788380849464
ISBN 978-83-8084-946-4
Data 2023-09-01
ID 571071
cena 45.00 zł
Autor także

Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku/Affirmation and criticism. Metaphysicality and Polishness in the Art of the First Two Decades of the 21st Century

Rafał Solewski

Tematem monografii jest analiza i interpretacja prac wybranych artystów polskich, w których dziełach elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości albo eksponują sposoby realizacji... więcej »

cena 70.00 zł

Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni społecznej

Rafał Solewski (red.)

Piotr Jargusz jest artystą, którego twórczość wymyka się definicjom. Tworzy malarstwo gestu z efektem minimalizmu, na pograniczu sztuki figuratywnej i abstrakcji. Autor Obrazów Ulicznych jest bacznym obserwatorem ludzi, miejsc, zdarzeń. Książka koncentruje... więcej »

cena 40.00 zł

Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej. Seria: Prace Monograficzne 880

Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano (red.)

Zbiór tekstów powstał z zamiarem rozwinięcia wystawy #dziedzictwo, która odbywała się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kontynuuje on problemowy układ ekspozycji odsłaniającej różnorakość sposobów odnajdywania i interpretowania śladów dziedzictwa, podejmując... więcej »

cena 41.00 zł

Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna. Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem

Mirosława Moszkowicz, Bernadeta Stano (red.)

Publikacja na temat edukacji artystycznej w kontekście sztuki nowoczesnej i współczesnej, oglądanej z perspektywy teoretyków, artystów, praktyków i edukatorów reprezentujących różne dyscypliny, tendencje i nurty w sztuce. W opracowaniu znajdują się propozycje... więcej »

cena 30.00 zł

Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Seria: Prace Monograficzne 731

Rafał Solewski

Autor poddaje namysłowi kondycje piękna jako wyznacznika sztuki w czasach najnowszych. Pyta o możliwość współczesnego odsłaniania przez sztukę - i jej dotąd istniejące oraz nowe rodzaje, gatunki, typy dzieł - absolutnego Jedna. W tekście przeanalizowana jest... więcej »

cena 23.00 zł

Artysta nauczycielem i animatorem kultury. Wybrane problemy kultury plastycznej XX i XXI wieku

Zofia Kruczkowska, Bernadeta Stano

Podręcznik akademicki adresowany do studentów kierunków artystycznych. Ma on na celu prezentację kilku wybranych tematów, których znajomość należy uznać za podstawową w procesie kształcenia przyszłego artysty, nauczyciela sztuki czy animatora. Wiedza zebrana... więcej »

cena 14.00 zł

Odwilż w Zakopanem. Salony Marcowe 1958-1960

Bernadeta Stano

Praca jest całościowym omówieniem zjawiska, które zapisało się w polskiej historii sztuki jako "eksplozja nowoczesności”, ale z różnych przyczyn nie zostało do tej pory szczegółowo opracowane, czego dowodzi przedstawiony przez Autorkę we wstępie stan badań.... więcej »

cena 8.40 zł

Synteza i wypowiedź. Poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Rafał Solewski

Praca z pogranicza estetyki, filozofii, językoznawstwa, historii sztuki i teorii współczesnych mediów. Autor próbuje wskazać na możliwość odnajdywania obiektywnego piękna we współczesnej sztuce instalacji i instalacji wideo za pomocą analiz wykorzystujących... więcej »

cena 30.00 zł